FM Radio Stations in Taiwan: 88.1 - 107.9 MHz

ON THIS PAGE:

Local time in Taiwan is eight hours ahead of UTC (GMT)

FM Radio Stations in Taiwan 88.1-107.9 MHz, listed in frequency order (MHz)

Frequency (MHz) Transmitter Location Station Power Notes Date
88.1 MHz     Top
88.1 MHz
Minxiong Rural Township {民雄鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
National Chung Cheng University, CCU Radio (Guólì Zhōng Zhèng Dàxué Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {國立中正大學學校實習廣播電臺}
0.0045 kW
88.1 MHz
Yongkang District [Yungkang] {永康區}
TAINAN CITY {臺南市}
Kun Shan University (Kūn Shān Kējì Dàxué Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {崑山科技大學學校實習廣播電臺}
88.1 MHz
Wenshan District {文山區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Shih-hsin University, Shih Hsin Radio Station - SHRS (Shìxīn Dàxué Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {世新大學學校實習廣播電臺}
0.1 kW
May 2013
88.1 MHz
Linmei Village [Lin-mei] {林美村}
Qiaoxi Rural Township [Ch'iao-hsi] {礁溪鄉}
YILAN COUNTY {宜蘭縣}
Fo Guang University, Voice of Fo Da (Fó Dà zhī Shēng Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {佛光大學佛大之聲學校實習廣播電臺}
88.3 MHz     Top
88.3 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Tz'u-chi University (Cíjì Dàxué Shíxí Guǎngbō Diàntái) {慈濟大學實習廣播電臺}
0.033 kW
May 2013
88.3 MHz
Jinsha Urban Township {金沙鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
Ming Chuan Broadcasting Station - MCBS, Ming-ch'uan University (Míngchuán Dàxué Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái Jīnmén Fēntái) {銘傳大學學校實習廣播電臺金門分臺}
88.3 MHz
Banqiao District [Panchiao] {板橋區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Voice of Taiwan University of Arts - VOTA (Guólì Táiwān Yìshù Dàxué Jiàoyù Shíxí Guǎngbō Diàntái, Tái Yì zhī Shēng) {國立臺灣藝術大學教育實習廣播電臺 “臺藝之聲”}
0.005 kW
May 2013
88.3 MHz
Guiren District [Kueijen] {歸仁區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Chang Jung "Star Radio", Chang Jung Christian University (Zhǎngróng zhī Shēng Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {長榮之聲學校實習廣播電臺}
0.0025 kW
Apr 2013
88.3 MHz
Shilin District [Shihlin] {士林區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Ming Chuan Broadcasting Station - MCBS, Ming-ch'uan University (Míngchuán Dàxué Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {銘傳大學學校實習廣播電臺}
0.1 kW
May 2013
88.5 MHz     Top
88.5 MHz
Xinzhuang District [Hsinchuang] {新莊區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Voice of FJU, Fu Jen University (Fǔ Dà zhī Shēng Shíxí Guǎngbō Diàntái) {輔大之聲學校實習廣播電臺}
0.2 kW
May 2013
88.5 MHz
Yangmingshan {陽明山}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Hua-kang Radio Station, Chinese Culture University - HKRS (Huágāng Shíxí Guǎngbō Diàntái) {華岡實習廣播電臺}
0.01 kW
88.7 MHz     Top
88.7 MHz
Danshui District [Tamshui, Tanshui] {淡水區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Voice of Tamkang - VOTK, Tamkang University (Dànjiāng zhī Shēng Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {淡江之聲學校實習廣播電臺}
0.05 kW
May 2013
88.7 MHz
Wenshan District {文山區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Voice of National Chengchi University - VNCCU (Zhèng Dà zhī Shēng Xuéxiào Shíxí Guǎngbō Diàntái) {政大之聲學校實習廣播電臺}
0.25 kW
88.7 MHz
Fenyuan Rural Township {芬園鄉}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
Zhanghua Garden Radio Station (Zhānghuà Huāyuán Guǎngbō Diàntái) {彰化花園廣播電臺}
0.05 kW
88.9 MHz     Top
88.9 MHz
Wuhe Village {舞鶴村}
Ruisui Rural Township {瑞穗鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
National Educational Radio Station, Yuli Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺玉里轉播臺}
1 kW
Relays Hualian 97.3 MHz.
May 2013
88.9 MHz
East District {東區}
JIAYI CITY [Chia-i, Chiayi] {嘉義市}
Chia-yün Kung-shang Radio Station - CYBC (Jiāyún Gōngshāng Guǎngbō Diàntái) {嘉雲工商廣播電臺}
0.02 kW
Apr 2013
88.9 MHz
Taiwu Shan {太武山}
Jinsha Urban Township {金沙鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
National Educational Radio Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺金門轉播站}
1 kW
Relays Taipei 101.7 MHz.
May 2017
88.9 MHz
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Miaoli Zhengyi Radio Station (Miáolì Zhèngyì Guǎngbō Diàntái) {苗栗正義廣播電臺}
0.015 kW
88.9 MHz
Wanli District {萬里區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
North FM Radio Station (Běibù Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {北部調頻廣播電臺}
0.6 kW
Apr 2013
88.9 MHz
Taiwu Rural Township {泰武鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Golden Taiwan Radio Station (Jīn Táiwān Guǎngbō Diàntái) {金臺灣廣播電臺}
0.02 kW
May 2013
89.1 MHz     Top
89.1 MHz
East District {東區}
TAINAN CITY {臺南市}
Nandu Broadcasting Station (Nándū Guǎngbō Diàntái) {南都廣播電臺}
0.01 kW
Apr 2013
89.1 MHz
Xitun District {西屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Sunny FM (Tàiyáng Guǎngbō Diàntái) {太陽廣播電臺}
0.02 kW
Apr 2013
89.1 MHz
Zhudong Urban Township {竹東鎮}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Xinnong Broadcasting Station (Xīnnóng Guǎngbō Diàntái) {新農廣播電臺}
0.15 kW
Apr 2013
89.1 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Zhongyuan FM Broadcasting Station (Zhōngyuán Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {中原調頻廣播電臺}
0.025 kW
May 2013
89.3 MHz     Top
89.3 MHz
Sandimen Rural Township {三地門鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Voice of the South Broadcasting Station (Nánfāng zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {南方之音廣播電臺}
0.003 kW
May 2013
89.3 MHz
Zhongshan District {中山區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Quanjing Community Broadcasting Station, Happy Radio Network (Quánjǐng Shèqū Guǎngbō Diàntái, Kuàilè Guǎngbō Wǎng) {全景社區廣播電臺}
0.02 kW
May 2013
89.3 MHz
Gukeng Rural Township {古坑鄉}
YUNLIN COUNTY
Voice of New Yunlin Broadcasting Station - NYBC (Xīn Yúnlín zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {新雲林之聲廣播電臺}
0.02 kW
Apr 2013
89.5 MHz     Top
89.5 MHz
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Rensheng Broadcasting Station (Rénshēng Guǎngbō Diàntái) {人生廣播電臺}
0.002 kW
Apr 2013
89.5 MHz
South District {南區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Wang Chun Feng Broadcasting Station (Wàng Chūn Fēng Guǎngbō Diàntái) {望春風廣播電臺}
0.075 kW
Apr 2013
89.5 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Fly Radio (Fēiyáng Guǎngbō Diàntái) {飛揚廣播電臺}
0.12 kW
Apr 2013
89.7 MHz     Top
89.7 MHz
Lingya District {苓雅區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Voice of Minsheng Broadcasting Station (Mínshēng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {民生之聲廣播電臺}
0.04 kW
May 2013
89.7 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Houshan Broadcasting Station, Topradio (Hòushān Guǎngbō Diàntái) {後山廣播電臺}
1 kW
May 2013
89.7 MHz
Shulin District {樹林區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Danshui River Radio Station (Dànshuǐ Hé Guǎngbō Diàntái) {淡水河廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
89.7 MHz
Magong City {馬公市}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
Penghu Community Broadcasting Station (Pénghú Shèqū Guǎngbō Diàntái) {澎湖社區廣播電臺}
1 kW
89.7 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Voice of Taidong Broadcasting Station (Táidōng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {臺東之聲廣播電臺}
0.25 kW
May 2013
89.7 MHz
Gukeng Rural Township {古坑鄉}
YUNLIN COUNTY {雲林縣}
Voice of Caoling Broadcasting Station (Cǎolǐng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {草嶺之聲廣播電臺}
0.075 kW
Apr 2013
89.9 MHz     Top
89.9 MHz
Zuozhen District {左鎮區}
TAINAN CITY {臺南市}
Zengwen Xi Broadcasting Station (Zēngwén Xī Guǎngbō Diàntái) {曾文溪廣播電臺}
0.2 kW
Apr 2013
89.9 MHz
Xitun District {西屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Zhen Shan Mei FM Radio Station, UFO Radio Network (Zhēn Shàn Měi Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {真善美調頻廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
89.9 MHz
Wufeng Rural Township {五峰鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Heartbeat Radio (Xīndòng Guǎngbō Diàntái) {心動廣播電臺}
*89.9 MHz
Hengshan Rural Township {橫山鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Xinzhu Voice of Labour Radio Station (Xīnzhú Láogōng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {新竹勞工之聲廣播電臺}
0.2 kW
INACTIVE. Last confirmed active in Apr 2013.
Apr 2013
89.9 MHz
Zhuangyuan Rural Township {壯圍鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Beiyi Chanye Broadcasting Station, UFO Radio Network (Běiyí Chǎnyè Guǎngbō Diàntái) {北宜產業廣播電臺}
0.75 kW
May 2013
90.1 MHz     Top
90.1 MHz
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Gaoping Broadcasting Station, Hit FM (Gāopíng Guǎngbō Diàntái) {高屏廣播電臺}
0.1 kW
May 2013
90.1 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Hehuan Shan Broadcasting Station (Héhuān Shān Guǎngbō Diàntái) {合歡山廣播電臺}
0.06 kW
May 2013
90.1 MHz
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Taipei Health Broadcasting Station, City FM (Táiběi Jiànkāng Guǎngbō Diàntái, Chéngshì Guǎngbō Wǎng) {臺北健康廣播電臺, 城市广播网}
0.3 kW
May 2013
90.1 MHz
Gukeng Rural Township {古坑鄉}
YUNLIN COUNTY {雲林縣}
Zhuoshui Xi Broadcasting Station (Zhuóshuǐ Xī Guǎngbō Diàntái) {濁水溪廣播電臺}
0.03 kW
90.3 MHz     Top
90.3 MHz
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Tainan Online Radio Station (Táinán Xiànshàng Guǎngbō Diàntái) {臺南線上廣播電臺}
*90.3 MHz
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Xinying Broadcasting Station (Xīnyíng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {新營之聲廣播電臺}
0.05 kW
INACTIVE. Last confirmed active in Apr 2013.
Apr 2013
90.3 MHz
Nantun District {南屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Shanhai Tun Voice of Youth Radio Station "Best Radio" (Shānhǎi Tún Qīngshǎonián zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {山海屯青少年之聲廣播電臺}
0.03 kW
Apr 2013
90.3 MHz
Qionglin Rural Township {芎林鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Zhuqian Radio Station (Zhúqiàn Guǎngbō Diàntái) {竹塹廣播電臺}
0.021 kW
Apr 2013
90.3 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Luodong Broadcasting Station, Love Radio (Luódōng Guǎngbō Diàntái) {羅東廣播電臺}
0.2 kW
May 2013
90.5 MHz     Top
90.5 MHz
Lingya District {苓雅區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Voice of Xiagang Broadcasting Station (Xiàgǎng zhī Shēng Fàngsòng Tóu Guǎngbō Diàntái) {下港之聲放送頭廣播電臺}
0.02 kW
May 2013
90.5 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Voice of Hope Broadcasting Station (Xīwàng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {希望之聲廣播電臺}
0.14 kW
May 2013
90.5 MHz
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Qifeng Radio Station, CF FM (Qífēng Guǎngbō Diàntái) {奇峰廣播電臺}
0.28 kW
Apr 2013
90.5 MHz
Huxi Rural Township {湖西鄉}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
Penghu Bay Broadcasting Station (Pénghú Wān Guǎngbō Diàntái) {澎湖灣廣播電臺}
0.5 kW
Status not recently confirmed, and probably now INACTIVE.
90.5 MHz
Datong District {大同區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Dashu Xia Broadcasting Station (Dàshù Xià Guǎngbō Diàntái) {大樹下廣播電臺}
0.25 kW
May 2013
90.5 MHz
Gukeng Rural Township {古坑鄉}
YUNLIN COUNTY
Minsheng Zhanwang Broadcasting Station, UFO Radio Network (Mínshēng Zhǎnwàng Guǎngbō Diàntái) {民生展望廣播電臺}
0.08 kW
Apr 2013
90.7 MHz     Top
90.7 MHz
Nantou City {南投市}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Shān Cheng Broadcasting Station (Shānchéng Guǎngbō Diàntái) {山城廣播電臺}
0.01 kW
Apr 2013
90.7 MHz
Shanhua District {善化區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Aixiang Broadcasting Station (Àixiāng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {愛鄉之聲廣播電臺}
0.4 kW
May 2013
90.7 MHz
Hukou Rural Township {湖口鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Great Xinzhu Broadcasting Station, (Dà Xīnzhú Guǎngbō Diàntái, Àiyuè Diàntái) {大新竹廣播電臺}
0.016 kW
Relays Taipei 99.7 MHz.
May 2013
90.7 MHz
Jiaoxi Rural Township {礁溪鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Voice of Yilan Broadcasting Station (Yílán zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {宜蘭之聲廣播電臺}
0.01 kW
May 2013
90.9 MHz     Top
90.9 MHz
Minxiong Rural Township {民雄鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Voice of Lantan Broadcasting Station (Lántán zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {蘭潭之聲廣播電臺}
0.027 kW
90.9 MHz
Nanshi Village {南勢里}
Miaoli City {苗栗市}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Maoli Broadcasting Station (Māolí Guǎngbō Diàntái) {貓貍廣播電臺}
0.15 kW
90.9 MHz
Taiwu Rural Township {泰武鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Voice of Chaozhou Broadcasting Station (Cháozhōu zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {潮州之聲廣播電臺}
0.002 kW
May 2013
90.9 MHz
Da'an District {大安區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Jiāyin Broadcasting Station (Jiāyīn Guǎngbō Diàntái) {佳音廣播電臺}
0.25 kW
May 2013
91.1 MHz     Top
91.1 MHz
East District {東區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Fucheng Broadcasting Station (Fǔchéng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {府城之聲廣播電臺}
0.05 kW
Apr 2013
91.1 MHz
Daxi Urban Township [Tahsi] {大溪鎮}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Daxi Radio Station (Dàxī Guǎngbō Diàntái) {大溪廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
91.1 MHz
Zhanghua City {彰化市}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
Guanhuai Radio Station (Guānhuái Guǎngbō Diàntái) {關懷廣播電臺}
0.25 kW
91.3 MHz     Top
91.3 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Voice of Taroko Broadcasting Station, UFO Radio Network (Tàilǔgé zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {太魯閣之音廣播電臺}
May 2013
91.3 MHz
East District {東區}
JIAYI CITY [Chia-i] {嘉義市}
Voice of Jiayi Broadcasting Station (Jiāyi zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {嘉義之音廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
91.3 MHz
Nanzhuang Rural Township {南庄鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Zhonggang Xi Broadcasting Station, UFO Radio Network (Zhōnggǎng Xī Guǎngbō Diàntái) {中港溪廣播電臺}
0.25 kW
May 2013
91.3 MHz
Magong City {馬公市}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
Penghu Breeze Broadcasting Station (Pénghú Fēngshēng Guǎngbō Diàntái) {澎湖風聲廣播電臺}
0.5 kW
91.3 MHz
Sandimen Rural Township {三地門鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Dawu Shan Broadcasting Station (Dàwǔ Shān Guǎngbō Diàntái) {大武山廣播電臺}
0.011 kW
91.3 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Taidong Zhiben Broadcasting Station, UFO Radio Network (Táidōng Zhīběn Guǎngbō Diàntái) {臺東知本廣播電臺}
0.15 kW
May 2013
91.3 MHz
Shilin District [Shihlin] {士林區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Taipei Workers' Education Broadcasting Station, Bravo FM (Táiběi Láogōng Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {臺北勞工教育電臺}
0.75 kW
May 2013
91.5 MHz     Top
91.5 MHz
Nangan Rural Township {南竿鄉}
Mazu Islands {馬祖列島}
LIANJIANG COUNTY
National Educational Radio Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺}
3 kW
Relays Taipei 101.7 MHz.
91.5 MHz
Rende District {仁德區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Freedom Broadcasting Station (Zìyóu zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {自由之聲廣播電臺}
0.02 kW
May 2013
91.5 MHz
Nantun District {南屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Central Taiwan Broadcasting Station, Hit FM (Zhōng Táiwān Guǎngbō Diàntái) {中臺灣廣播電臺}
0.03 kW
Apr 2013
91.5 MHz
TAOYUAN CITY {桃園市}
Meisheng Radio Station (Měishēng Guǎngbō Diàntái) {美聲廣播電臺}
0.15 kW
Apr 2013
91.5 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Voice of the Pacific Ocean Broadcasting Station (Tàipíng Yáng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {太平洋之聲廣播電臺}
0.15 kW
May 2013
91.7 MHz     Top
91.7 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Voice of Hualian Broadcasting Station (Huālián zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {花蓮之聲廣播電臺}
0.05 kW
May 2013
91.7 MHz
Meishan Rural Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Beihui Broadcasting Station (Běihuī Guǎngbō Diàntái) {北回廣播電臺}
0.016 kW
Apr 2013
91.7 MHz
Jinsha Urban Township {金沙鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
Voice of Jinmen and Mazu Broadcasting Station (Jīnmǎ zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {金馬之聲廣播電臺}
0.1 kW
May 2017
91.7 MHz
Miaoli City {苗栗市}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Miaoli Hakka Culture Broadcasting Station (Miáolì Kèjiā Wénhuà Guǎngbō Diàntái) {苗栗客家文化廣播電臺}
0.75 kW
May 2013
91.7 MHz
Wanli District {萬里區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Taipei Pop Music Broadcasting Station, Pop Radio (Táiběi Liúxíng Yīnyuè Guǎngbō Diàntái) {臺北流行音樂廣播電臺}
0.6 kW
May 2013
91.7 MHz
Laiyi Rural Township {來義鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Voice of the Land Broadcasting Station (Xiāngtǔ zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {鄉土之聲廣播電臺}
0.002 kW
May 2013
91.9 MHz     Top
91.9 MHz
North District {北區}
TAINAN CITY {臺南市}
Jianan Broadcasting Station (Jiānán Guǎngbō Diàntái) {嘉南廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
91.9 MHz
TAOYUAN CITY {桃園市}
Xiangqin Radio Station (Xiāngqīn Guǎngbō Diàntái) {鄉親廣播電臺}
0.12 kW
Apr 2013
91.9 MHz
Yilan City [Ilan] {宜蘭市}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Lanyou Broadcasting Station (Lányǒu Guǎngbō Diàntái) {蘭友廣播電臺}
0.5 kW
91.9 MHz
Fenyuan Rural Township {芬園鄉}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
Central FM Broadcasting Station (Zhōngbù Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {中部調頻廣播電臺}
0.06 kW
Apr 2013
92.1 MHz     Top
92.1 MHz
Lingya District {苓雅區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Jin Sheng Broadcasting Station (Jīn Shēng Guǎngbō Diàntái) {金聲廣播電臺}
3 kW
May 2013
92.1 MHz
Zhongzheng District {中正區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
UFO Broadcasting Station (Fēidié Guǎngbō Diàntái) {飛碟廣播電臺}
3 kW
May 2013
92.1 MHz
Waipu District {外埔區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Voice of Green River Broadcasting Station (Lǜchuān zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {綠川之聲廣播電臺}
92.3 MHz     Top
92.3 MHz
Meishan Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Jiale Broadcasting Station (Jiālè Guǎngbō Diàntái) {嘉樂廣播電臺}
0.023 kW
Apr 2013
92.3 MHz
Shitan Rural Township {獅潭鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Asia Pacific Broadcasting Station (Yàtài Guǎngbō Diàntái, 923 Mólì Yàtài) {亞太廣播電臺 923魅力亞太}
0.11 kW
May 2013
92.3 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Yilan Country Hotline Broadcasting Station (Yílán Xiāngqīn Rèxiàn Guǎngbō Diàntái) {宜蘭鄉親熱線廣播電臺}
0.15 kW
92.5 MHz     Top
92.5 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Lianyou Broadcasting Station, Best Radio (Liányǒu Guǎngbō Diàntái) {蓮友廣播電臺}
0.34 kW
May 2013
92.5 MHz
Sandimen Rural Township {三地門鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Voice of Pingdong Broadcasting Station (Píngdōng zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {屏東之聲廣播電臺}
0.022 kW
92.5 MHz
Taimali Rural Township {太麻里鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Dabaosang Broadcasting Station (Dàbǎosāng Guǎngbō Diàntái) {大寶桑廣播電臺}
0.4 kW
May 2013
92.5 MHz
Xinshe District {新社區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Global Voice Broadcasting Station (Quán Qiú zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {全球之聲廣播電臺}
0.7 kW
Apr 2013
92.7 MHz     Top
92.7 MHz
Yongkang District {永康區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Tainan Broadcasting Station (Táinán zhī Shēng Guǎngbō Diàntái){臺南之聲廣播電臺}
0.2 kW
Apr 2013
92.7 MHz
TAOYUAN CITY {桃園市}
Asia Broadcasting Station (Yàzhōu Guǎngbō Diàntái) {亞洲廣播電臺}
2.5 kW
Apr 2013
92.9 MHz     Top
92.9 MHz
Jinhu Urban Township {金湖鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
Taiwu Spring FM Broadcasting Station (Tàiwǔ zhī Chūn Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {太武之春調頻廣播電網}
0.25 kW
May 2017
92.9 MHz
Zhanghua City {彰化市}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
City FM Broadcasting Station (Chéngshì Tiáopín Guǎngbō Diàntái, Chéngshì Guǎngbō Wǎng) {城市調頻廣播電臺, 城市广播网}
0.01 kW
Apr 2013
93.1 MHz     Top
93.1 MHz
Zhongliao Village {中寮里}
Qishan District {旗山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Police Broadcasting Station, Gaoxiong Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Gāoxióng Fēntái) {警察廣播電臺高雄分臺}
25 kW
May 2013
93.1 MHz
Hengchun Urban Township {恆春鎮}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Police Broadcasting Station, Gaoxiong Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Gāoxióng Fēntái) {警察廣播電臺高雄分臺}
2 kW
93.1 MHz
Shizi Rural Township {獅子鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Police Broadcasting Station, Gaoxiong Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Gāoxióng Fēntái) {警察廣播電臺高雄分臺}
1 kW
93.1 MHz
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Taipei Broadcasting Station (Táiběi Guǎngbō Diàntái) {臺北廣播電臺}
10 kW
May 2013
93.3 MHz     Top
93.3 MHz
Zhuqi Township {竹崎鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Yunjia FM Broadcasting Station (Yúnjiā Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {雲嘉調頻廣播電臺}
0.007 kW
Apr 2013
93.5 MHz     Top
93.5 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Lianhua Broadcasting Station (Liánhuā Guǎngbō Diàntái) {連花廣播電臺}
0.3 kW
May 2013
93.5 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
New Hakka Radio Station (Xīn Kèjiā Guǎngbō Diàntái) {新客家廣播電臺}
3 kW
Apr 2013
93.7 MHz     Top
93.7 MHz
Nantou City {南投市}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Shengdu Broadcasting Station (Shěngdū Guǎngbō Diàntái) {省都廣播電臺}
0.65 kW
Apr 2013
93.7 MHz
Yongkang District {永康區}
TAINAN CITY {臺南市}
Lingxiu Broadcasting Station (Lǐngxiù Guǎngbō Diàntái) {領袖廣播電臺}
3 kW
93.7 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Baodao Hakka Broadcasting Station (Bǎodǎo Kèjiā Guǎngbō Diàntái) {寶島客家廣播電臺}
0.31 kW
May 2013
93.9 MHz     Top
93.9 MHz
Huxi Rural Township {湖西鄉}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
Voice of the Great Land Broadcasting Station, Apple Line (Dà Dì zhī Shēng Guǎngbō Diàntái, Píngguǒ Xiànshàng) {大地之聲廣播電臺, 苹果线上}
1.1 kW
94.1 MHz     Top
94.1 MHz
Puli Urban Township {埔里鎮}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Geographical Centre Radio Station (Dìlǐ Zhōngxīn Guǎngbō Diàntái) {地理中心廣播電臺}
94.3 MHz     Top
94.3 MHz
Zhongliao Village {中寮里}
Qishan District {旗山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Kaohsiung Broadcasting Station (Gāoxióng Guǎngbō Diàntái) {高雄廣播電臺}
16 kW
May 2013
94.3 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Police Broadcasting Station, Hualian Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Huālián Fēntái) {警察廣播電臺花蓮分臺}
5 kW
May 2013
94.3 MHz
Senyong Village {森永村}
Daren Rural Township {達仁鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Police Broadcasting Station, Taidong Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Táidōng Fēntái) {警察廣播電臺臺東分臺}
5 kW
94.3 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Police Broadcasting Station, Taidong Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Táidōng Fēntái) {警察廣播電臺臺東分臺}
5 kW
May 2013
94.3 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Police Broadcasting Station, Taipei Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Táiběi Fēntái) {警察廣播電臺臺北分臺}
10 kW
Apr 2013
94.5 MHz     Top
94.5 MHz
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Police Broadcasting Station, Taizhong Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Táizhōng Fēntái) {警察廣播電臺臺中分臺}
30 kW
May 2013
96.1 MHz     Top
96.1 MHz
Maolin District {茂林區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Namasia District {那瑪夏區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Taoyuan District {桃源區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Fuli Rural Township {富里鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
2.5 kW
96.1 MHz
Xiulin Rural Township {秀林鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
0.5 kW
96.1 MHz
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
15 kW
*96.1 MHz
Huoyan Shan {火炎山}
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
BCC Music FM, i Radio (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Yīnyuè Tiáopín Tái) {中國廣播公司音樂調頻臺}
5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in Apr 2013.
Apr 2013
96.1 MHz
Ren'ai Rural Township {仁愛鄉}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Xinyi Rural Township {信義鄉}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Yuchi Rural Township {魚池鄉}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Hengchun Urban Township {恆春鎮}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
3 kW
96.1 MHz
Shizi Rural Township {獅子鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Donghe Rural Township {東河鄉}
TAIDONG COUNTY {新竹縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
10 kW
96.1 MHz
Haiduan Rural Township {海端鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
0.05-0.1 kW
96.1 MHz
Lanyu Rural Township {蘭嶼鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
96.1 MHz
Lüdao Rural Township {綠島鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
0.05-0.1 kW
*96.1 MHz
Zhentou Shan {枕頭山}
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
BCC Music FM, i Radio (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Yīnyuè Tiáopín Tái) {中國廣播公司音樂調頻臺}
5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in Apr 2013.
Apr 2013
96.1 MHz
Wufeng Rural Township {五峰鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
10 kW
96.1 MHz
Su'ao Urban Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
5 kW
*96.1 MHz
Zhuangyuan Rural Township {壯圍鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
BCC Music FM, i Radio (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Yīnyuè Tiáopín Tái) {中國廣播公司音樂調頻臺}
2.5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in Apr 2013.
Mar 2013
96.3 MHz     Top
96.3 MHz
Qishan District {旗山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
30 kW
May 2013
96.3 MHz
Ruisui Rural Township {瑞穗鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
2.5 kW
96.3 MHz
Shoufeng Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
5 kW
May 2013
96.3 MHz
Jinhu Urban Township {金湖鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
10 kW
May 2017
96.3 MHz
Sanzhi District {三芝區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
15 kW
Apr 2013
96.3 MHz
Taimali Township {太麻里鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
5 kW
May 2013
96.3 MHz
Fuxing District {復興區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Alian FM (Indigenous Peoples Cultural Foundation) {原住民族文化事業基金會}
1 kW
*96.3 MHz
Fenyuan Rural Township {芬園鄉}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
BCC Music FM, i Radio (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Yīnyuè Tiáopín Tái) {中國廣播公司音樂調頻臺}
35 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in Apr 2013.
Apr 2013
96.7 MHz     Top
96.7 MHz
Magong City {馬公市}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
Penghu Broadcasting Station (Pénghú Guǎngbō Diàntái) {澎湖廣播電臺}
3 kW
96.7 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Huanyu Radio Station (Huányǔ Guǎngbō Diàntái) {環宇廣播電臺}
0.75 kW
Apr 2013
96.9 MHz     Top
96.9 MHz
Wanli District {萬里區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Keelung Relax Radio Station (Jīlóng Qīngsōng Guǎngbō Diàntái) {基隆輕鬆廣播電臺}
0.5 kW
96.9 MHz
Hengchun Urban Township {恆春鎮}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Zhuren Broadcasting Station (Zhǔrén Guǎngbō Diàntái) {主人廣播電臺}
3 kW
96.9 MHz
Taiwu Rural Township {泰武鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Zhuren Broadcasting Station (Zhǔrén Guǎngbō Diàntái) {主人廣播電臺}
0.01 kW
May 2013
96.9 MHz
Xinshe District {新社區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Tian Tian Broadcasting Station (Tiān Tiān Guǎngbō Diàntái) {天天廣播電臺}
0.2 kW
Apr 2013
97.1 MHz     Top
97.1 MHz
Shitan Rural Township {獅潭鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Voice of Da Han Broadcasting Station (Dà Hàn zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {大漢之音廣播電臺}
0.905 kW
May 2013
97.1 MHz
Yongkang District {永康區}
TAINAN CITY {臺南市}
Voice of Tainan Broadcasting Station, City FM (Táinán zhī Yīn Guǎngbō Diàntái, Chéngshì Guǎngbō Wang) {臺南知音廣播電臺, 城市广播网}
0.45 kW
Apr 2013
97.1 MHz
Luodong Urban Township {羅東鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Voice of Yilan Zhongshan Broadcasting Station, Hit FM (Yílán zhī Shēng Zhōngshān Guǎngbō Diàntái) {宜蘭之聲中山廣播電臺}
1 kW
97.3 MHz     Top
97.3 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
National Educational Radio Station, Hualian FM 2 Service (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺花蓮發射臺}
3 kW
May 2013
97.3 MHz
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Greenpeace Radio Station (Lǜsè Hépíng Guǎngbō Diàntái) {綠色和平廣播電臺}
0.315 kW
Apr 2013
97.3 MHz
Fenyuan Rural Township {芬園鄉}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
Voice of Amity FM Broadcasting Station (Àiyǒu zhī Shēng Tiáopín Guǎngbō Diàntái){靉友之聲調頻廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
97.5 MHz     Top
97.5 MHz
Shou Shan {壽山}
Gushan District {鼓山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Happy Broadcasting Station (Kuàilè Guǎngbō Diàntái) {快樂廣播電臺}
2 kW
May 2013
97.5 MHz
Yangmei District {楊梅區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Voice of IC Radio Station (IC zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {IC之音調頻廣播電臺}
2 kW
Apr 2013
97.7 MHz     Top
97.7 MHz
Xizhi District [Hsi-chih] {汐止區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Taiwan Voice Broadcasting Station (Táiwān Shēngyīn Guǎngbō Diàntái) {臺灣聲音廣播電臺}
2.4 kW
May 2013
97.7 MHz
Nantun District {南屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Good Family Broadcasting Station (Hǎo Jiātíng Guǎngbō Diàntái) {好家庭廣播電臺}
0.13 kW
Apr 2013
97.9 MHz     Top
97.9 MHz
Yongkang District {永康區}
TAINAN CITY {臺南市}
Kaixuan Broadcasting Station (Kǎixuán Guǎngbō Diàntái) {凱旋廣播電臺}
Apr 2013
97.9 MHz
Wufeng Rural Township {五峰鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Voice of Xinzhu Radio Station (Xīnzhú zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {新竹之音廣播電臺}
0.1 kW
97.9 MHz
Datong Rural Township {大同鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Kavalan FM Broadcasting Station (Gámǎlán Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {噶瑪蘭調頻廣播電臺}
97.9 MHz
Nan'ao Rural Township {南澳鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Kavalan FM Broadcasting Station (Gámǎlán Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {噶瑪蘭調頻廣播電臺}
*97.9 MHz
Su'ao Urban Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Kavalan FM Broadcasting Station (Gámǎlán Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {噶瑪蘭調頻廣播電臺}
0.1 kW
INACTIVE, and replaced by two synchronised stations listed above. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
98.1 MHz     Top
98.1 MHz
Zhongliao Rural Township {中寮鄉}
NANTOU COUNTY {南投縣}
National Educational Radio Station, Nantou Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺南投轉播站}
0.015 kW
Relays Zhanghua 103.5 MHz. Apr 2013
98.1 MHz
Zhongzheng District {中正區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Taiwan Quanmin Broadcasting Station, News 98 (Táiwān Quánmín Guǎngbō Diàntái) {臺灣全民廣播電臺}
3 kW
May 2013
98.3 MHz     Top
98.3 MHz
Sanmin District {三民區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Gangdu Radio Station (Gǎngdū Guǎngbō Diàntái) {港都廣播電臺}
0.1 kW
May 2013
98.3 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Huanle Radio Station (Huānlè Guǎngbō Diàntái) {歡樂廣播電臺}
1.5 kW
May 2013
98.3 MHz
Miaoli City {苗栗市}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Da Miaoli FM Radio Station, City FM (Dà Miáolì Tiáopín Guǎngbō Diàntái, Chéngshì Guǎngbō Wang) {大苗栗調頻廣播電臺, 城市广播网}
0.4 kW
98.5 MHz     Top
98.5 MHz
Nangan Rural Township {南竿鄉}
Mazu Islands {馬祖列島}
LIANJIANG COUNTY
Feifanyin Broadcasting Station, Libra Radio (Fēifányīn Guǎngbō Diàntái) {非凡音廣播電臺}
2 kW
Apr 2013
98.5 MHz
Wanli District {萬里區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Baodao Xinsheng Radio Station (Bǎodǎo Xīnshēng Guǎngbō Diàntái) {寶島新聲廣播電臺}
3 kW
Apr 2013
98.7 MHz     Top
98.7 MHz
Taimali Rural Township {太麻里鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Dongmin Broadcasting Station (Dōngmín Guǎngbō Diàntái) {東民廣播電臺}
3 kW
May 2013
98.7 MHz
Yongkang District {永康區}
TAINAN CITY {臺南市}
Qingchun Broadcasting Station, Apple Line (Qīngchūn Guǎngbō Diàntái, Píngguǒ Xiànshàng) {青春廣播電臺, 苹果线上}
3 kW
Apr 2013
98.7 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Fengcheng Broadcasting Station (Fēngchéng Guǎngbō Diàntái) {風城廣播電臺}
0.85 kW
98.7 MHz
Zhanghua City {彰化市}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
Daily Broadcasting Enterprise (Měi Rì Guǎngbō Shìyè) {每日廣播事業}
0.9 kW
Apr 2013
98.9 MHz     Top
98.9 MHz
Meishan Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Zhenggang Brodcasting Station, Apple Line (Zhènggǎng Guǎngbō Diàntái, Píngguǒ Xiànshàng) {正港廣播電臺, 苹果线上}
0.0032 kW
Apr 2013
98.9 MHz
Banqiao District [Panchiao] {板橋區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Renren Broadcasting Station (Rénrén Guǎngbō Diàntái, Hǎoshì Diàntái) {人人廣播電臺 好事電臺}
2 kW
Apr 2013
99.1 MHz     Top
99.1 MHz
Lingya District {苓雅區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Yangguang Broadcasting Station (Yángguāng Guǎngbō Diàntái) {陽光廣播電臺}
0.035 kW
May 2013
99.1 MHz
Magong City {馬公市}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
National Educational Radio Station, Penghu Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺澎湖轉播站}
4 kW
Relays Gaoxiong 101.7 MHz.
99.1 MHz
Nantun District {南屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Daqian Broadcasting Station (Dàqiān Guǎngbō Diàntái) {大千廣播電臺}
3 kW
Apr 2013
99.3 MHz     Top
99.3 MHz
Jinhu Urban Township {金湖鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
Voice of Jinmen and Mazu Broadcasting Station (Jīnmǎ zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {金馬之聲廣播電臺}
0.25 kW
May 2017
99.3 MHz
Hengchun Urban Township {恆春鎮}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
National Educational Radio Station, Hengchun Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺恆春轉播站}
3 kW
Relays Gaoxiong 101.7 MHz.
May 2013
99.3 MHz
Hukou Rural Township {湖口鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Xīnshēng Broadcasting Station (Xīnshēng Guǎngbō Diàntái) {新聲廣播電臺}
3 kW
May 2013
99.5 MHz     Top
99.5 MHz
Majia Rural Township {瑪家鄉}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Yun Duan Xin Broadcasting Station (Yún Duān Xīn Guǎngbō Diàntái) {雲端新廣播電臺}
0.03 kW
99.5 MHz
Lanyu Rural Township {蘭嶼鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Lanyu Broadcasting Station (Lányǔ Guǎngbō Diàntái) {蘭嶼廣播電臺}
0.75 kW
99.5 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Eastern Broadcasting Station (Dōngfāng Guǎngbō Diàntái) {東方廣播電臺}
3 kW
May 2013
99.5 MHz
Nan'ao Rural Township {南澳鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Eastern Broadcasting Station (Dōngfāng Guǎngbō Diàntái) {東方廣播電臺}
0.1 kW
May 2013
99.5 MHz
Gukeng Rural Township {古坑鄉}
YUNLIN COUNTY
Shennong Broadcasting Station (Shénnóng Guǎngbō Diàntái) {神農廣播電臺}
0.2 kW
Apr 2013
99.7 MHz     Top
99.7 MHz
Nantou City {南投市}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Nantou Broadcasting Station, Kiss Radio (Nántōu Guǎngbō Diàntái) {南投廣播電臺}
0.4 kW
Apr 2013
99.7 MHz
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY [Taichung] {臺南市}
Sound of the Metropolis Broadcasting Station (Dūhuì Shēngyīn Guǎngbō Diàntái) {都會聲音廣播電臺}
0.01 kW
99.7 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Philharmonic Radio Taipei Broadcasting Station, (Táiběi Àiyuè Guǎngbō Diàntái) {臺北愛樂廣播電臺}
3 kW
May 2013
99.9 MHz     Top
99.9 MHz
Lingya District {苓雅區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Dazhong Broadcasting Station, Kiss Radio (Dàzhòng Guǎngbō Diàntái) {大眾廣播電臺}
0.021 kW
Apr 2013
100.1 MHz     Top
100.1 MHz
Zhongshan District {中山區}
JILONG CITY [Chilung, Keelung] {基隆市}
National Educational Radio Station, Jilong Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺基隆轉播站}
1 kW
Relays Taipei 101.7 MHz.
May 2013
100.1 MHz
Huoyan Shan {火炎山}
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
International Community Radio Taipei (Táiběi Guójì Shèqū Guǎngbō Diàntái, ICRT) {臺北廣播電臺}
13 kW
Apr 2013
100.1 MHz
Yongxing Village {永興村}
Qionglin Township 芎林鄉}
XINZHU COUNTY {新竹縣}
International Community Radio Taipei (Táiběi Guójì Shèqū Guǎngbō Diàntái, ICRT) {臺北廣播電臺}
0.7 kW
100.3 MHz     Top
100.3 MHz
Ruisui Rural Township {瑞穗鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
National Educational Radio Station, Yuli Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺玉里轉播臺}
1 kW
Relays Hualian 103.7 MHz.
May 2013
100.3 MHz
East District {東區}
JIAYI CITY [Chia-i] {嘉義市}
Baodao Broadcasting Station (Bǎodǎo Guǎngbō Diàntái) {寶島廣播電臺}
1 kW
Apr 2013
100.5 MHz     Top
*100.5 MHz
Beinan Rural Township {卑南鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
National Educational Radio Station, Taidong FM 2 Service (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺玉里轉播臺}
3 kW
INACTIVE and replaced by two synchronised transmitters listed below. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
100.5 MHz
Chenggong Urban Township {成功鎮}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
National Educational Radio Station, Chenggong Relay Station, Taidong FM 2 Service (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺成功同頻轉播站}
1 kW
100.5 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
National Educational Radio Station, Yuli Shan Relay Station, Taidong FM 2 Service (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺鯉魚山發射臺}
3 kW
100.7 MHz     Top
100.7 MHz
Zhongliao Village {中寮里}
Qishan District {旗山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
International Community Radio Taipei (Táiběi Guójì Shèqū Guǎngbō Diàntái, ICRT) {臺北廣播電臺}
27 kW
May 2013
100.7 MHz
Shilin District [Shihlin] {士林區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
International Community Radio Taipei (Táiběi Guójì Shèqū Guǎngbō Diàntái, ICRT) {臺北廣播電臺}
30 kW
May 2013
100.7 MHz
West District {西區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Taichung FM Broadcasting Station (Táizhōng Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {臺中調頻廣播電臺}
0.5 kW
Apr 2013
100.8 MHz     Top
100.8 MHz
Meishan Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
International Community Radio Taipei (Táiběi Guójì Shèqū Guǎngbō Diàntái, ICRT) {臺北廣播電臺}
Apr 2013
101.1 MHz     Top
101.1 MHz
Zhongliao Rural Township {中寮鄉}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Qingshan Broadcasting Station (Qīngshān Guǎngbō Diàntái) {青山廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
101.1 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
International Broadcasting Station (Guójì Guǎngbō Diàntái) {國際廣播電臺}
1 kW
101.3 MHz     Top
101.3 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
1.5 kW
May 2013
101.3 MHz
Pinglin District {坪林區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Police Broadcasting Station, Yilan Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Yílán Fēntái) {警察廣播電臺宜蘭分臺}
1 kW
May 2013
101.3 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
1.5 kW
May 2013
101.3 MHz
Zhentou Shan {枕頭山}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
35 kW
Apr 2013
101.3 MHz
Nan'ao Rural Township {南澳鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Police Broadcasting Station, Yilan Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Yílán Fēntái) {警察廣播電臺宜蘭分臺}
1 kW
101.3 MHz
Su'ao Urban Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Police Broadcasting Station, Yilan Local Service (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Yílán Fēntái) {警察廣播電臺宜蘭分臺}
1 kW
101.5 MHz     Top
101.5 MHz
Huoyan Shan {火炎山}
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
30 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government. Formerly carried BCC Formosa Network.
May 2013
101.7 MHz     Top
101.7 MHz
Gushan District {鼓山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
National Educational Radio Station, Shou Shan Transmitting Station, Gaoxiong Service (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺壽山發射臺}
30 kW
Apr 2013
101.7 MHz
Hutian Village {湖田里}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
National Educational Radio Station, Qi Xing Shan Transmitting Station, Taipei Service (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺七星山發射臺}
30 kW
May 2013
102.1 MHz     Top
102.1 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
5 kW
May 2013
102.1 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
5 kW
May 2013
102.1 MHz
Zhuangyuan Rural Township {壯圍鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
2.5 kW
May 2013
102.1 MHz
Fenyuan Rural Township {芬園鄉}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
35 kW
Apr 2013
102.3 MHz     Top
102.3 MHz
Shitan Rural Township {獅潭鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Ai Miao Radio Station (Ài Miáo Guǎngbō Diàntái) {愛苗廣播電臺}
0.13 kW
Apr 2013
102.5 MHz     Top
102.5 MHz
East District {東區}
TAINAN CITY {臺南市}
Ancient City Broadcasting Station (Gǔdū Guǎngbō Diàntái) {古都廣播電臺}
0.25 kW
Apr 2013
102.5 MHz
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Xingfu Broadcasting Station (Xìngfú Guǎngbō Diàntái) {幸福廣播電臺}
1 kW
102.9 MHz     Top
102.9 MHz
Huoyan Shan {火炎山}
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
10 kW
May 2013
102.9 MHz
Beinan Rural Township {卑南鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
National Educational Radio Station, Beinan Transmitting Station, Taidong FM 1 Service (Study Service) (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺卑南發射臺}
5 kW
May 2013
102.9 MHz
Chenggong Urban Township {成功鎮}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
National Educational Radio Station, Chenggong Relay Station, Taidong FM 1 Service (Study Service) (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {立教育廣播電臺成功同頻轉播站}
1 kW
102.9 MHz
Su'ao Rural Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
5 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
*102.9 MHz
Zhuangyuan Rural Township {壯圍鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
BCC Formosa Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Bǎodǎo Wǎng) {中國廣播公司宝岛网}
2.5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
103.1 MHz     Top
103.1 MHz
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
10 kW
Apr 2013
103.3 MHz     Top
103.3 MHz
Wanshou Shan {萬壽山}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
35 kW
May 2013
103.3 MHz
Yuli Urban Township {玉里鎮}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
1 kW
May 2013
103.3 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
35 kW
May 2013
103.5 MHz     Top
103.5 MHz
Nan'ao Rural Township {南澳鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
National Educational Radio Station, Nan'ao Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺南澳同頻轉播站}
0.05 kW
Relays Taipei 101.7 MHz.
May 2013
103.5 MHz
Su'ao Urban Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
National Educational Radio Station, Yilan Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺宜蘭轉播站}
10 kW
Relays Taipei 101.7 MHz.
May 2013
103.5 MHz
Zhanghua City {彰化市}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
National Educational Radio Station, Zhanghua Service, Bagua Shan Transmitting Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺八卦山發射臺}
30 kW
Apr 2013
103.7 MHz     Top
103.7 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
National Educational Radio Station, Hualian FM 1 Service, Meilun Transmitting Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺美崙發射臺}
5 kW
May 2013
103.9 MHz     Top
103.9 MHz
Lingya District {苓雅區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Voice of South Taiwan Broadcasting Station, UFO Radio Network (Nán Táiwān zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {南臺灣之聲廣播電臺}
1.25 kW
May 2013
103.9 MHz
Fenghu Village {豐湖村}
Zaoqiao Rural Township {造橋鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
National Educational Radio Station, Zhanghua Service, Miaoli Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺苗栗轉播站}
3 kW
Relays Zhanghua 103.5 MHz.
May 2013
104.1 MHz     Top
104.1 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Zheng Sheng Broadcasting Station (Zhèng Shēng Guǎngbō Diàntái) {正聲廣播電臺}
3 kW
May 2013
104.3 MHz     Top
104.3 MHz
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
10 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
*104.3 MHz
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
BCC Formosa Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Bǎodǎo Wǎng) {中國廣播公司宝岛网}
10 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
104.3 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Taohua Yuanxiang Broadcasting Station, Go Go Radio (Táohuā Yuán Xiāng Guǎngbō Diàntái) {桃花源鄉廣播電臺}
104.5 MHz     Top
104.5 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
3 kW
May 2013
104.5 MHz
Huoyan Shan {火炎山}
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
35 kW
Apr 2013
104.9 MHz     Top
104.9 MHz
Zhongliao Village {中寮里}
Qishan District {旗山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
25 kW
Apr 2013
104.9 MHz
Meishan Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
5 kW
Apr 2013
104.9 MHz
Gongliao District {貢寮區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
2 kW
104.9 MHz
Yeliu {野柳}
Wanli District {萬里區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
2 kW
104.9 MHz
Hengchun Urban Township {恆春鎮}
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
2 kW
104.9 MHz
Zhentou Shan {枕頭山}
Guanziling {關子嶺}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
8 kW
Status not recently confirmed, and possibly now inactive. Last confirmed active in Apr 2013.
Apr 2013
104.9 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
35 kW
May 2013
104.9 MHz
Nan'ao Rural Township {南澳鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
104.9 MHz
Su'ao Urban Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
105.1 MHz     Top
105.1 MHz
Sanyi Rural Township {三義鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
35 kW
Apr 2013
105.3 MHz     Top
105.3 MHz
Magong City {馬公市}
PENGHU COUNTY {澎湖縣}
National Educational Radio Station, AM Service, Penghu Relay Station) (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺澎湖轉播站}
3 kW
Relays Taipei 1494 kHz.
105.3 MHz
Guanshan Urban Township {關山鎮}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
3 kW
105.3 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
3 kW
May 2013
105.5 MHz     Top
105.5 MHz
Nantou City {南投市}
NANTOU COUNTY {南投縣}
Voice of Happiness Broadcasting Station, Happy Radio (Huānxǐ zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {歡喜之聲廣播電臺}
0.1 kW
Apr 2013
105.5 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Dongshan He Broadcasting Station (Dōngshān Hé Guǎngbō Diàntái) {冬山河廣播電臺}
0.4 kW
May 2013
105.7 MHz     Top
105.7 MHz
Ruisui Rural Township {瑞穗鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
3 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
*105.7 MHz
Yuli Urban Township {玉里鎮}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
BCC Formosa Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Bǎodǎo Wǎng) {中國廣播公司宝岛网}
2.5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
105.7 MHz
Meishan Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Purple Sisters Broadcasting Station (Zǐsè Jiěmèi Guǎngbō Diàntái) {紫色姊妹廣播電臺}
0.008 kW
105.7 MHz
Wufeng Rural Township {五峰鄉}
XINZHU COUNTY [Hsinchu] {新竹縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
5 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
105.9 MHz     Top
105.9 MHz
Qixing Village {七星里}
Tianliao District {田寮區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
30 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government. Formerly carried BCC Formosa Network.
May 2013
105.9 MHz
Zhuzi Shan {竹子山}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
30 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government. Formerly carried BCC Formosa Network.
May 2013
106.1 MHz     Top
106.1 MHz
Nantun District {南屯區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
National Broadcasting Company Taizhong FM Radio Station (Quánguó Guǎngbō Gōngsī Táizhōng Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {全國廣播公司臺中調頻廣播電臺}
0.27 kW
Apr 2013
106.3 MHz     Top
106.3 MHz
Jinhu Urban Township {金湖鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
Da Jin Broadcasting Station (Dà Jīn Guǎngbō Diàntái) {大金廣播電臺}
1 kW
106.3 MHz
Gukeng Rural Township {古坑鄉}
YUNLIN COUNTY {雲林縣}
Nong Xiang Broadcasting Station (Nóng Xiāng Guǎngbō Diàntái) {農鄉廣播電臺}
0.103 kW
106.5 MHz     Top
106.5 MHz
Ruisui Rural Township {瑞穗鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Police Broadcasting Station, National Public Safety and Traffic Network (Jǐngchá Guǎngbō Diàntái Quánguó Zhì'ān Jiāotōng Wǎng) {警察廣播電臺全國治安交通網}
1.5 kW
May 2013
106.5 MHz
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
Zhinan Broadcasting Station (Zhǐnán Guǎngbō Diàntái) {指南廣播電臺}
0.0034 kW
Apr 2013
106.5 MHz
Xiao Guanyin Shan {小觀音山}
Hutian Village {湖田里}
Beitou District {北投區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
35 kW
May 2013
106.5 MHz
Su'ao Urban Township {蘇澳鎮}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
5 kW
May 2013
106.7 MHz     Top
106.7 MHz
PINGDONG COUNTY [Pingtung] {屏東縣}
Gaoping Xi Broadcasting Station (Gāopíng Xi Guǎngbō Diàntái) {高屏溪廣播電臺}
3 kW
May 2013
106.9 MHz     Top
*106.9 MHz
Hualian City {花蓮市}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
BCC Formosa Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Bǎodǎo Wǎng) {中國廣播公司宝岛网}
2.5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
106.9 MHz
Shoufeng Rural Township {壽豐鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
5 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
106.9 MHz
Dahu Rural Township {大湖鄉}
MIAOLI COUNTY {苗栗縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
3 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
106.9 MHz
Taimali Rural Township {太麻里鄉}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
Hakka Radio (Jiǎng Kè Guǎngbō Diàntái) {講客廣播電臺}
5 kW
Operated by Hakka Committee of ROC government.
*106.9 MHz
Taidong City {臺東市}
TAIDONG COUNTY [Taitung] {臺東縣}
BCC Formosa Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Bǎodǎo Wǎng) {中國廣播公司宝岛网}
2.5 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in May 2013.
May 2013
106.9 MHz
Longtan District {龍潭區}
TAOYUAN CITY {桃園市}
Taoyuan Broadcasting Station (Táoyuán Guǎngbō Diàntái) {桃園廣播電臺}
3 kW
Apr 2013
*106.9 MHz
Fenyuan Rural Township {芬園鄉}
ZHANGHUA COUNTY [Changhua] {彰化縣}
BCC Formosa Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Bǎodǎo Wǎng) {中國廣播公司宝岛网}
10 kW
Closed down in 2017. Last confirmed active in May 2013.
Apr 2013
107.1 MHz     Top
107.1 MHz
Meishan Township {梅山鄉}
JIAYI COUNTY [Chia-i] {嘉義縣}
Jiayi Globe FM Broadcasting Station (Jiāyì Huánqiú Tiáopín Guǎngbō Diàntái) {嘉義環球調頻廣播電臺}
0.005 kW
Apr 2013
107.1 MHz
Xizhi District {汐止區}
NEW TAIPEI CITY [Xinbei Shi / Hsinpei] {新北市}
Voice of North Taiwan Broadcasting Station (Běi Táiwān zhī Shēng Guǎngbō Diàntái) {北台灣之聲廣播電臺}
0.6 kW
107.3 MHz     Top
107.3 MHz
Shizi Tou Shan {獅子頭山}
Zhongliao Village {中寮里}
Qishan District {旗山區}
GAOXIONG CITY [Kaohsiung] {高雄市}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
35 kW
Apr 2013
107.3 MHz
Yuli Urban Township {玉里鎮}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
3 kW
Status not recently confirmed, and probably now INACTIVE.
107.3 MHz
Taiwu Shan {太武山}
Jinsha Urban Township {金沙鎮}
JINMEN COUNTY [Kinmen, Quemoy] {金門縣}
Han Sheng Broadcasting Station (Hàn Shēng Guǎngbō Diàntái) {漢聲廣播電臺}
0.1 kW
May 2017
107.3 MHz
Puli Urban Township {埔里鎮}
NANTOU COUNTY {南投縣}
BCC Pop Network (Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Liúxíng Wǎng, i Like Radio) {中國廣播公司流行网}
1 kW
107.3 MHz
Yuanshan Rural Township {員山鄉}
YILAN COUNTY [Ilan] {宜蘭縣}
Lanyang Broadcasting Station (Lányáng Guǎngbō Diàntái) {蘭陽廣播電臺}
3 kW
May 2013
107.7 MHz     Top
107.7 MHz
Wuhe Village {舞鶴村}
Ruisui Rural Township {瑞穗鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
East Taiwan Broadcasting Company (Dōng Táiwān Guǎngbō Gōngsī) {東臺灣廣播公司}
0.2 kW
May 2013
107.7 MHz
Ji'an Rural Township {吉安鄉}
HUALIAN COUNTY [Hualien] {花蓮縣}
East Taiwan Broadcasting Company (Dōng Táiwān Guǎngbō Gōngsī) {東臺灣廣播公司}
2 kW
May 2013
107.7 MHz
Zhentou Shan {枕頭山}
Baihe District {白河區}
TAINAN CITY {臺南市}
National Educational Radio Station, Gaoxiong Service, Zhentou Shan Relay Station (Guólì Jiàoyù Guǎngbō Diàntái) {國立教育廣播電臺枕頭山轉播站}
3 kW
Relays Gaoxiong 101.7 MHz.
Apr 2013
107.7 MHz
Zhongzheng District {中正區}
TAIPEI CITY [Taibei] {臺北市}
Voice of Taipei Broadcasting Station, Hit FM (Táiběi zhī Yīn Guǎngbō Diàntái) {臺北之音廣播電臺}
3 kW
May 2013
107.8 MHz     Top
107.8 MHz
Xinshe District {新社區}
TAIZHONG CITY [Taichung] {臺中市}
Fu Hsing Broadcasting Station (Fù Xīng Guǎngbō Diàntái) {復興廣播電臺}
10 kW
Apr 2013