1134-1149 kHz: Mediumwave Radio stations in Asia

ON THIS PAGE:

All known radio stations in Asia using 1134-1149 kHz

Frequency (kHz)
Power (kW)
Country / territory Transmitter location Name / slogan / callsign Times (UTC / GMT) Notes Date
1134 kHz     (264.37 metres) Top
1134 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Armidale
New South Wales
2AD (New England Broadcasters Pty Ltd., "New England Radio")
24h
Language: English.
Directional antenna.
Due to move to FM 94.3 MHz.
Antenna height: 50 metres.
Oct 2021
1134 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Rosmoyne
Colac
Victoria
3CS (ACE Radio Broadcasters Pty Ltd)
24h
Language: English.
Directional antenna.
Antenna height: 73 metres.
Transmitter: Nautel.
Feb 2022
1134 kHz
2 kW
AUSTRALIA
Collie
South West Region
Western Australia
6TZ (Radio West Broadcasters Pty Ltd) "Triple M"
24h
Language: English.
Relays 6ZT 963 kHz Bunbury.
Callsign formerly 6CI.
Antenna height: 57 metres.
Feb 2015
Feb 2022
1134 kHz
1 kW
CHINA
Bomê County {སྤོ་མེས་རྫོང།སྤོ་སྨད་རྫོང} [Bomi] {波密县}
Nyingchi Prefecture {ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་} [Linzhi] {林芝}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Burang County {སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་།} [Pulan] {普兰县}
Ngari Prefecture {མངའ་རིས་ས་ཁུལ།} [Ali] {阿里地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
3 kW
CHINA
Chengguan Town {城关镇/ཁྲིན་ཀོན་རྡལ།}
Karub District {མཁར་རོ་ཆུས།} [Karuo] {卡若区}
Chamdo Prefecture-Level City {ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར།} [Changdu, Qamdo] {昌都市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Qiandaohu Town {千岛湖镇}
Chun'an County {淳安县}
Hangzhou Sub-Provincial City {杭州市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Cikai Town {茨开镇}
Gongshan Derong & Nu Autonomous County {贡山独龙族怒族自治县}
Nujiang Lisu Autonomous Prefecture {怒江傈僳族自治州}
Yunnan Province {云南}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Cona Town {མཚོ་སྣ} [Cuona] {错那镇}
Cona County {མཚོ་སྣ་རྫོང་} [Cuona] {错那县}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Damquka Town {འདམ་ཆུ་ཁ།} [Dangquka] {当曲卡镇}
Damxung County {འདམ་གཞུང་རྫོང་།} [Danxiong] {当雄县}
Lhasa Prefecture Level City {ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར།} [Lasa] {拉萨市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Mashangqiao {马上桥}
Huxi Town {湖溪镇}
Dongyang City {东阳市}
Jinhua Prefecture-Level City {金华市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
Also listed on 810 kHz.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Shiquanhe Town {狮泉河镇} [Sêngêzangbo] {སེང་གེ་ཁ་འབབ་}
Gar County {སྒར་རྫོང་།} [Ga'er] {噶尔县}
Ngari Prefecture {མངའ་རིས་ས་ཁུལ།} [Ali] {阿里地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Gyangzê Town {རྒྱལ་རྩེ} [Jiangzi] {江孜镇}
Gyangzê County {རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་།} [Jiangzi] {江孜县}
Xigazê Prefecture-Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze, Shigatse] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Shimen Town {石门镇}
Jiangshan County {江山县}
Quzhou Prefecture-Level City {衢州市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Menglang Town {勐朗镇}
Lancang Lahu Autonomous County {澜沧拉祜族自治县}
Pu'er Prefecture Level City {普洱市}
Yunnan Province {云南省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
10 kW
CHINA
Chengguan District {城关区} [Chingoinqü] {ཁྲིན་ཀོན་ཆུས།}
Lhasa Prefecture-Level City {ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར།} [Lasa] {拉萨市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Quxar Town {ཆུ་ཤར་} [Quxia] {曲下镇}
Lhazê County {ལྷ་རྩེ་རྫོང་།} [Lazi] {拉孜县}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze] {日喀则市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Lhünzê County {ལྷུན་རྩེ་རྫོང་} [Longzi] {隆子县}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Mainling County {སྨན་གླིང་རྫོང་།} [Milin] {米林县}
Nyingchi Prefecture-Level City {ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར།} [Linzhi] {林芝市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Sahe Village {萨合村}
Nyima Town [Nima] {尼玛镇}
Maqu County {རྨ་ཆུ་རྫོང} / 玛曲县}
Gannan Tibetan Autonomous Prefecture {ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Gannan Zangzu Zizhizhou] {甘南藏族自治州}
Gansu Province {甘肃省}
Gannan Radio and TV Station, General Radio (Gānnán Guǎngbō Diànshì Tái, Zōnghé Guǎngbō) {甘南广播电视台综合广播}
2220-1400
Languages: Chinese, Tibetan.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Markam County {སྨར་ཁམས་རྫོང་།} [Mangkang] {芒康县}
Chamdo Prefecture {ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ།} [Changdu] {昌都}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Nagarzê County {སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་།} [Langkazi] {浪卡子县}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Nagqu County {ནག་ཆུ་རྫོང་།} [Naqu] {那曲县}
Nagqu Prefecture {ནག་ཆུ་ས་ཁུལ།} [Naqu] {那曲地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
3 kW
CHINA
Changzhu Town {昌珠镇}
Nedong District {སྣེ་གདོང་ཆུས།} [Naidong] {乃东区}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
3 kW
CHINA
Hongxing Village {虹星村}
Cicheng Town {慈城镇}
Jiangbei District {江北区}
Ningbo Sub-Provincial City {宁波市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
Antenna height: 102 metres.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Nyalam County {གཉའ་ལམ་རྫོང་།} [Nielamu] {聂拉木县}
Xigazê Prefecture-Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze, Shigatse] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Bayi Subdistrict {八一街道/བྲག་ཡིབ་གྲོང་}
Bayi District {巴宜区/བྲག་ཡིབ་ཆུས།}
Nyingchi Prefecture {ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་} [Linzhi] {林芝}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Daji Village {大济村}
Songyuan Town {松源镇}
Qingyuan County {庆元县}
Lishui Prefecture-Level City {丽水市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Rutog County {རུ་ཐོག་རྫོང་།} [Ritu] {日土县}
Ngari Prefecture {མངའ་རིས་ས་ཁུལ།} [Ali] {阿里地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Sog County {སོག་རྫོང་} [Suo Xian] {索县}
Nagqu Prefecture {ནག་ཆུ་ས་ཁུལ།} [Naqu] {那曲地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Miaogao Town {妙高镇}
Suichang County {遂昌县}
Lijiang Prefecture-Level City {丽水市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Tingri County [Dhringgri] {དིང་རི་རྫོང་།་} [Dingri] {定日县}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 100 metres.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Nanlei Village {南雷村}
Wangjiahe Subdistrict {王家河街}
Wangyi District {王益区}
Tongchuan Prefecture-Level City {铜川市}
Shaanxi Province {陕西省}
Tongchuan Radio and TV Station, News and General Radio (Tóngchuān Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {铜川广播电视台新闻综合广播}
Language: Chinese.
1134 kHz
10 kW
CHINA
Xinyue Village {新岳村}
Nantian Town {南田镇}
Wencheng County {文成县}
Wenzhou Prefecture-Level City {温州市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
Transmitter: Harris DX-10.
1134 kHz
1-10 kW
CHINA
Shiliting {十里亭}
Nanjiao Township {南郊乡}
Lucheng District {鹿城区}
Wenzhou Prefecture-Level City {温州市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Xianju County {仙居县}
Taizhou Prefecture-Level City {台州市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
3 kW
CHINA
Samzhubzê District {བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས།} [Sangzhuzi Qu] {桑珠孜区}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང} [Rikaze, Shigatse] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Also listed on 639 kHz.
1134 kHz
10 kW
CHINA
Rubinggang Village {如丙岗村}
Yadong County {亚东县} [Dromo] {གྲོ་མོ་རྫོང་།}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
1134 kHz
3 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 6502 {新疆6502台}
Yining City {伊宁市} [Gulja] {قۇلجا قالاسى}
Ili Kazakh Autonomous Prefecture {ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى} [Yili Hasake Zizhizhou] {伊犁哈萨克自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔自治区}
Ili Radio and TV Station, Chinese General Radio (Yīlí Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Zōnghé Guǎngbō) {伊犁广播电视台汉语汉语综合广播}
2255-1805
Language: Chinese.
//FM 90.5 MHz.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Yumen City {玉门市}
Jiuquan Prefecture-Level City {酒泉市}
Gansu Province {甘肃省}
Yumen Radio and TV Station (Yùmén Guǎngbō Diànshì Tái) {玉门广播电视台}
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Xia Chayu Town {下察隅镇}
Zayü County {རྫ་ཡུལ་རྫོང་།} [Chayu] {察隅县}
Nyingchi Prefecture {ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ} [Linzhi Diqu] {林芝地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1134 kHz
1 kW
CHINA
Liuheng Town {六横镇}
Putuo District {普陀区}
Zhoushan Prefecture-Level City {舟山市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1134 kHz
2 kW
INDONESIA
Kebayoran Baru District {Kecamatan Kebayoran Baru}
South Jakarta City {Kota Jakarta Selatan}
Jakarta
Radio Jawa Jakarta (Radio Safari / PM2BBN)
24h
Languages: Indonesian, Javanese.
Ex-1080 kHz.
Jan 2022
Aug 2022
1134 kHz
100 kW
JAPAN
Akai {赤井}
Kawaguchi City {川口市}
Saitama Prefecture {埼玉県}
(Tokyo area {東京})
Bunka Hoso (Nippon Cultural Broadcasting / NCB / JOQR) {文化放送}
24h
Language: Japanese.
Antenna height: 137 metres.
//FM 91.6 MHz.
Sep 2017
Jan 2022
1134 kHz
500 kW
KOREA (SOUTH)
Hwaseong City {화성시}
Gyeonggi Province [Gyeonggi-do] {경기도}
Korean Broadcasting System (KBS 3 Radio) {한국방송}
2055-1805
Language: Korean.
//FM 104.9 MHz.
Dec 2020
Aug 2022
1134 kHz
100 kW
KUWAIT
Al-Kabd {اَلْكَبْد}
Sulaibiyah {الصليبية}
Jahra Governate {محافظة الجهراء}
Radio of the State of Kuwait (Radio Kuwait Main Arabic Programme / Idha'at al-Dawlat al Kuwait) {إذاعة الكويتالبرنامج العام}
24h
Language: Arabic.
//540 kHz and FM 89.5 & 95.3 MHz.
Sep 2019
Aug 2021
1134 kHz
100 kW
Quetta {کوئٹہ}
Baluchistan {بلوچستان}
Pakistan Broadcasting Corporation (PBC, Radio Pakistan), News and Current Affairs Channel {ریڈیو پاکستان}
0200-1905
Languages: English, Urdu.
Transmitter: Telefunken.
Antenna height: 66 metres.
Sep 2020
1134 kHz
1 kW
PHILIPPINES
Barangay San Antonio
Basco
Batanes Province
Luzon
DWBT-AM / Philippine Broadcasting System (PBS) "Radyo Pilipinas"
0000-0900
Languages: English, Tagalog.
Transmitter: Nautel.
1134v kHz
1 kW
PHILIPPINES
Barangay Calindangan
Dumaguete City
Negros Oriental Province
Central Visayas
DYRM-AM / Philippine Radio Corporation "Radyo Pilipino"
-1300
Languages: Cebuano, English, Tagalog.
Ex-1139v kHz.
Mar 2014
1134 kHz
10 kW
PHILIPPINES
PVAO Office
Camp Aguinaldo
EDSA
Quezon City
National Capital Region [NCR / Metro Manila]
DWDD-AM / Department of National Defence / Armed Forces Radio / "Ka-Tropa Radio"
2000-1500
Languages: English, Tagalog.
May 2017
1134 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Roxas City
Palawan Province
DWJA-AM / Rolin Broadcasting Enterprises
Languages: English, Tagalog.
Relays DWAR-FM Puerto Princesa City 103.9 MHz (Radio Mindanao Network).
Mar 2014
1134 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Valencia City
Bukidnon Province
Mindanao
DXMV-AM / University of Mindanao Broadcasting
Languages: Cebuano, English, Tagalog.
Jul 2009
1134 kHz
10 kW
TAIWAN
Taibei City [T'ai-pei, Taipei] {臺北市}
Taipei Broadcasting Station. "Taipei Radio" (Táiběi Guǎngbō Diàntái, BEG26) {臺北廣播電臺}
2300-1600
Operated by Department of Information and Tourism, Taibei City Government.
Languages: Chinese (Mandarin) and Taiwanese Aboriginal Languages. Mon-Fri 0300-0400 news in Taiwanese Aboriginal Languages; "Hello Taipei" programme for foreign workers Sat 1300-1400 in Indonesian, Sat 1400-1500 in Thai, Sun 1300-1400 in Tagalog, Sun 1400-1500 in Vietnamese.
May 2013
Aug 2021
1134 kHz
10 kW
Fort Suranari {ค่ายสุรนารี}
Ratchadamnoen Road {ถ.ราชดำเนิน}
Tambon Nong Phai Lom {ต.หนองไผ่ล้อม}
Mueang Nakhon Ratahasima District {อ.เมืองนครราชสีมา}
Nakhon Ratchasima Province [Khorat, Khoraat, Nakhon Raatchasiimaa] {จ.นครราชสีมา}
Thor. Phor. Song {ทภ.2} -- Kong Thap Phak Thi Song {กองทัพภาคที่ 2} (2nd Army Area)
2200-~1600
Language: Thai.
Ex-936 kHz.
FM: 107.25 MHz.
Antenna height: 66 metres.
Mar 2023
Jan 2022
1143 kHz     (262.29 metres) Top
1143 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Emerald
Central Highlands Region
Queensland
4HI (Resonate Regional Radio Pty Limited)
24h
Language: English.
Directional antenna with minima towards 010° and 160°.
Antenna height: 134 metres.
Dec 2020
1143 kHz
2 kW
AUSTRALIA
Sandgate
Newcastle
New South Wales
2HD (2HD Broadcasters Pty Ltd., "Classic Hits")
24h
Language: English.
Antenna height: 134 metres.
Transmitter: Nautel.
Feb 2022
1143 kHz
1-10 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 633 {新疆633台}
Hongdun Town {红墩镇}
Altay City {ئالتاي} [Aletai] {阿勒泰市}
Altay Prefecture {ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى} [Aletai] {阿勒泰地区}
Ili Kazakh Autonomous Prefecture {ئالتاي ۋىلايىتى} [Aletai] {伊犁哈萨克自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Xinjiang Radio and TV Station, Economic Service (Xīnjiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {新疆广播电视台经济广播}
Status not recently confirmed, possibly now INACTIVE.
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Guizhou Transmitting Station 859 {贵州859台}
Ninggu Town {宁谷镇}
Xixiu District {西秀区}
Anshun Prefecture-Level City {安顺市}
Guizhou Province {贵州省}
Anshun Radio and TV Station (Ānshùn Guǎngbō Diànshì Tái) {安顺广播电视台}
Language: Chinese.
Also listed carrying CNR-1.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Qilidian {七里店}
Long'an District {龙安区}
Anyang Prefecture-Level City {安阳市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8108 {新疆8108台}
Artush City [ئاتۇش شەھىرى] [Artux, Atushi] {阿图什市}
Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture {克孜勒苏柯尔克孜自治州/قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Artush Radio and TV Station (Ātúshí Guǎngbō Diànshì Tái) {阿图什广播电视台}
1100-1230, etc.
Languages: Chinese, Kyrgyz.
//FM 107.5 MHz.
Relays Xinjiang Radio and TV Station Kyrgyz Serice at times.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 242 {广西242台}
Youjiang District {右江区}
Baise Prefecture-Level City [Bose] {百色市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Also listed carrying Guangxi Radio and TV Station Education Service.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Hunjiang District {浑江区}
Baishan Prefecture-Level City {白山市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Economic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h (off air Tues 1500-1750)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Banpo {半坡}
Yintan Town {银滩镇}
Yinhai District {银海区}
Beihai Prefecture-Level City {北海市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
Guangxi Radio and TV Station, Education Service (Guǎngxī Guǎngbō Diànshì Tái, Jiàoyù Guǎngbō) {广西广播电视台教育广播}
Language: Chinese.
1143 kHz
5-10 kW
CHINA
NRTA Transmitting Station 491 {国家新闻出版广电总局491台}
Shuangqiao {双桥}
Chaoyang District {朝阳区}
Beijing Municipality {北京市}
China National Radio (CNR-8 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Mínzú zhī Shēng) {中央人民广播电台民族之声}
2100-1700
Languages: Korean, Mongolian.
Jan 2007
Dec 2020
1143 kHz
1 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 330 {辽宁330台}
Wanglanqi Village {王兰旗村}
Wujianfang Town {五间房镇}
Beipiao City {北票市}
Chaoyang Prefecture-Level City {朝阳市}
Liaoning Province {辽宁省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1-10 kW
CHINA
Guizhou Transmitting Station 827 {贵州927台}
Qixingguan District {七星关区}
Bijie Prefecture-Level City {毕节市}
Guizhou Province {贵州省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
CHINA
Tiebei {铁北}
Kuancheng District {宽城区}
Changchun Subprovincial City {长春市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Traffic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h
Language: Chinese.
//FM 103.8 MHz.
1143 kHz
CHINA
Changling County {长岭县}
Songyuan Prefecture-Level City {松原市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Traffic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h
Language: Chinese.
1143 kHz
3 kW
CHINA
Wenchang Village {文昌村}
Zouqu Town {邹区镇}
Wujin District {武进区}
Changzhou Prefecture-Level City {常州市}
Jiangsu Province {江苏省}
Changzhou Radio and TV Station Economic Service, Wuxi Opera Service (Chángzhōu Guǎngbō Diànshì Tái Jīngjì Guǎngbō, Xī Jù Guǎngbō) {常州广播电视台常州经济电台锡剧广播}
2050-1600
Language: Chinese.
Transmitter: PS-03C solid-state unit. Reserve transmitter: 1 kW solid-state unit.
Antenna height: 120 metres.
Jul 2020
1143 kHz
1 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 329 {辽宁329台}
Shuangta District {双塔区}
Chaoyang Prefecture-Level City {朝阳市}
Liaoning Province {辽宁省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Chifeng Transmitting Station 762 {赤峰762台}
Chifeng Prefecture-Level City {赤峰市} [Ulanhad]
Nei Menggu Autonomous Region {内蒙古自治区} [Inner Mongolia]
Chifeng Radio and TV Station, Chinese General Service (Chìfēng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Zōnghé Guǎngbō) {赤峰广播电视台汉语综合广播}
1958-1730
Status not recently confirmed, and possibly now INACTIVE.
Language: Chinese.
Relays CNR-1 1958-2030, 2230-2300, 1200-1230, 1500-1730; relays Nei Menggu Radio and TV Station 2300-2320, 1030-1050.
//96.0 MHz.
1143 kHz
3 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 501 {四川501台}
Leiyinpu Shan {雷音铺山}
Dachuan District {达川区}
Dazhou Prefecture-Level City {达州市}
Sichuan Province {四川省}
Dazhou Radio and TV Station, News and General Radio (Dázhōu Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {达州广播电视台新闻综合广播}
2200-1600
Language: Chinese.
//FM 103.5 & 102.2 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Dingzhou Subprefecture-Level City {定州市}
Baoding Prefecture-Level City {保定市}
Hebei Province {河北省}
Dingzhou Radio and TV Station (Dìngzhōu Guǎngbō Diànshì Tái) {定州市广播电视台}
2200-1500
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Guizhou Transmitting Station 854 {贵州854台}
Duyun City {都匀市}
Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture {黔南布依族苗族自治州}
Guizhou Province {贵州省}
Guizhou Radio and TV Station, Guizhou General Radio (Guìzhōu Guǎngbō Diànshì Tái, Guìzhōu Zōnghé Guǎngbō) {贵州广播电视台贵州综合广播}
2150-1705 (off air Tues 0600-0900)
Language: Chinese.
Antenna height: 102 metres.
Transmitter: Shanghai Mingzhu TS-01C.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xiang Xi (Western Hunan) Mediumwave Relay Station {湘西中波转播台}
Wanxi Village {湾溪村}
Ganziping Township {竿子坪乡}
Fenghuang County {凤凰县}
Jishou City area {吉首}
Xiang Xi Tujia and Miao Autonomous Prefecture {湘西土家族苗族自治州}
Hunan Province {湖南省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 205 {辽宁205台}
Xinfu District {新抚区}
Fushun Prefecture-Level City {抚顺市}
Liaoning Province {辽宁省}
Fushun Radio and TV Radio, Story Service (Fǔshùn Guǎngbō Diànshì Tái, Píngshū Guǎngbō) {抚顺广播电视台评书广播}
Language: Chinese.
//FM 88.2 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Sanchahe Town {三岔河镇}
Fuyu City {扶余市}
Songyuan Prefecture-Level City {松原市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Yunnan Transmitting Station 654 {云南654台}
Shuitangzhai Village {水塘寨村}
Xicheng Town {锡城镇}
Gejiu City {个旧市}
Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture {红河哈尼族彝族自治州}
Yunnan Province {云南省}
Yunnan Radio and TV Station, Economic Service (Yúnnán Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {云南广播电视台经济广播}
24h
Language: Chinese.
1143 kHz
3 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 527 {四川527台}
Chengjiao Village {城郊村}
Dongba Subdistrict {东坝街道}
Lizhou District {利州区}
Guangyuan Prefecture-Level City {广元市}
Sichuan Province {四川省}
Guangyuan Radio and TV Station, News and General Radio (Guǎngyuán Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {广元广播电视台新闻综合广播}
2200-1300
Language: Chinese.
//FM 102.7 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 240 {广西240台}
Xiao Songlin {小松林}
Shizi Ling {狮子岭}
Dingjiang Town {定江镇}
Lingchuan County {灵川县}
Guilin Prefecture-Level City {桂林市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
Identity of network carried not yet confirmed.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Fucheng Town {府城镇}
Qiongshan District {琼山}
Haikou Prefecture-Level City {海口市}
Hainan Province {海南省}
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off air Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Recently reported carrying Hainan Broadcasting Group, Traffic Information Service (Hainan Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jiaotong Xinxi Guǎngbō) {海南广播电视台交通信息广播}.
Aug 2009
1143 kHz
CHINA
Jinchengjiang District {金城江区}
Hechi Prefecture-Level City {河池市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xiangshan District {相山区}
Huaibei Prefecture-Level City {淮北市}
Anhui Province {安徽省}
Huaibei Radio and TV Station, Opera Service (Huáiběi Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {淮北广播电视台戏曲广播}
Language: Chinese.
1143 kHz
25 kW
CHINA
Longgu Township {隆古乡}
Huangchuan County {潢川县}
Xinyang Prefecture-Level City {信阳市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
Antenna height: 120 metres.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Chunhua Town {春化镇}
Hunchun City {珲春市}
Yanbian Korean Autonomous Prefecture {연변조선족자치주} [Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou] {延边朝鲜族自治州}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xigemu Township {西格木乡}
Jiao District {郊区}
Jiamusi Prefecture-Level City {佳木斯市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
Jiamusi Radio and TV Station, Economic Service (Jiāmùsī Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {佳木斯广播电视台经济广播}
2100-1400
Language: Chinese.
//FM 106.0 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Jiaohe City {蛟河市}
Jilin Prefecture-Level City {吉林市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Economic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h (off air Tues 1500-1750)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Dalanqi Village {大兰旗村}
Xiaobaishan Township {小白山乡}
Fengman District {丰满区}
Jilin Prefecture-Level City {吉林市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin City Radio and TV Station, Fiction and Traditional Novel Service (Jílín Shì Guǎngbō Diànshì Tái, Xiǎoshuō Chángshū Tái) {吉林市广播电视台小说长书台}
2100-1400
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Huanhe Village {环河村}
Xinjing Town {新靖镇}
Jingxi City {靖西市}
Baise Prefecture-Level City [Bose] {百色市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西壮族自治区}
Guangxi Radio and TV Station, Music Radio (Guǎngxī Guǎngbō Diànshì Tái, Yīnyuè Tái) {广西广播电视台音乐台}
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Hongxing Township {红星乡}
Jiguan District {鸡冠区}
Jixi Prefecture-Level City {鸡西市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
Jixi Radio and TV Station, Literary and Life Service (Jīxī Guǎngbō Diànshì Tái, Wényì Shēnghuó Guǎngbō) {鸡西广播电视台经济广播}
2100-1400
Language: Chinese.
//FM 94.4 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 7605 {新疆7605台}
Karamay District {قاراماي رايونى‎‎} [Kelamayi] {克拉玛依区}
Karamay Prefecture-Level City {قاراماي شەھىرى‎} [Kelamayi] {克拉玛依区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-13 / CNR Uighur Service / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Wéiwú'ěryǔ Guǎngbō / Merkiziy xelq radiyo istansisi Uyghurche radiyo) {中央人民广播电台维吾尔语广播} / {مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسى ئۇيغۇرچە رادىيو}
2155-1605
Language: Uighur.
Jan 2020
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Experimental Transmitting Station 6503 {6503实验台}
Kashgar City {قەشقەر شەھرى} [Kashi] {喀什市}
Kashgar Prefecture {قەشقەر ۋىلايىتى} [Kashi Diqu] {喀什地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Xinjiang Radio and TV Station, Uighur General Service (Xīnjiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Wéiwú'ěryǔ Zōnghé Guǎngbō / Xinjang Radiyo Tëlëwiziye Istansi Uyghurche Ünwërsal radiyo) {新疆广播电视台维吾尔语综合广播} / {شىنجاڭ راديو - تېلېۋېزىيە ئىستانسىسى ئۇيغۇرچە ئۈنۋېرسال رادىيو}
2300-1805 (off air Tues/Thurs 0800-1100)
Language: Uighur.
May carry alternative programming at times.
Sep 2009
1143 kHz
1 kW
CHINA
Longtou Village {龙头村}
Longquan Town {龙泉镇}
Guandu District {官渡区}
Kunming Prefecture-Level City {昆明市}
Yunnan Province {云南省}
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off air Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Recently reported carrying Yunnan Radio and TV Station Voice of Shangrila.
Aug 2009
1143 kHz
1 kW
CHINA
Dongchangfu District {东昌府区}
Liaocheng Prefecture-Level City {聊城市}
Shandong Province {山东省}
Liaocheng Radio and TV Station, News and General Service (Liáochéng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō {聊城广播电视台新闻综合广播}
2130-1600
Language: Chinese.
//FM 96.8 MHz.
Antenna height: 76 metres.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Lanjia Village {兰家村}
Lanjia Town {兰家镇}
Hongwei District {宏伟区}
Liaoyang Prefecture-Level City {辽阳市}
Liaoning Province {辽宁省}
Liaoyang Radio and TV Station, Traffic and Literary Radio (Liǎoyáng Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Wényì Guǎngbō) {辽阳广播电视台交通文艺 广播}
2100-1500
Language: Chinese.
Antenna height: 105 metres.
//FM 102.0 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Jianxin Village {建新村}
Gongnong Township {工农乡}
Longshan District {龙山区}
Liaoyuan Prefecture-Level City {辽源市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Economic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h (off air Tues 1500-1750)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Lishu County {梨树县}
Siping Prefecture-Level City {四平}
Jilin Province {吉林省}
Lishu Radio and TV Station, Popular Fiction Radio (Líshù Guǎngbō Diànshì Tái, Dàzhòng Píngshū Guǎngbō) {梨树广播电视台大众评书台广播}
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
He Village {河村}
Zijin Neighbourhood {紫金街道}
Liandu District {莲都区}
Lishui Prefecture-Level City {丽水市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602
Language: Chinese.
Antenna height: 84 metres.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Guizhou Transmitting Station 896 {贵州896台}
Zhongshan District {钟山区}
Liupanshui Prefecture-Level City {六盘水市}
Guizhou Province {贵州省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Status not recently confirmed.
Language: Chinese.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Dunzhuang Village {顿庄村}
Yinyangzhao Town {阴阳赵镇}
Yuanjiang District {源汇区}
Luohe Prefecture-Level City {漯河市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Luolong District {洛龙区}
Luoyang Prefecture-Level City {洛阳市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
Feb 2021
1143 kHz
CHINA
Lilu Township {李炉乡}
Meihekou City {梅河口市}
Tonghua Prefecture-Level City {通化市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Jilin News and General Radio (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jílín Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {吉林广播电视台吉林新闻综合广播}
24h (off air Tues 1535-1800)
Language: Chinese.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Anning Subdistrict {安宁街道}
Xixiangtang District {西乡塘区}
Nanning Prefecture-Level City {南宁市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Jan 2006
Mar 2021
1143 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 802 {福建802台}
Shuidong Subdistrict {水东街道}
Yanping District {延平区}
Nanping Prefecture-Level City {南平市}
Fujian Province {福建省}
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602
Language: Chinese.
May 2017
1143 kHz
25 kW
CHINA
Xindian Village {辛店村}
Liaohe Town {潦河镇}
Wolong District {卧龙区}
Nanyang Prefecture-Level City {南阳市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 521 {四川521台}
Shengli Village {胜利村}
Shengli Town {胜利镇}
Dongxing District {东兴区}
Neijiang Prefecture-Level City {内江市}
Sichuan Province {四川省}
Neijiang Radio and TV Station, Neijiang Economic Broadcasting Station (Nèijiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Nèijiāng Jīngjì Guǎngbō Diàntái) {内江广播电视台 内江经济广播电台}
Language: Chinese.
//FM 102.7 MHz.
Also reported carrying CNR-1.
Antenna height: 76 metres.
Moving to new site at Jiangshi Village {江石村}.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 516 {四川516台}
Wanyaoshu {弯腰树}
Renhe District {仁和区}
Panzhihua Prefecture-Level City {攀枝花市}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-3 / Voice of Music / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Yīnyuè zhī Shēng) {中央人民广播电台音乐之声}
Language: Chinese.
1143 kHz
3 kW
CHINA
Hebin Park {河滨公园}
Zhanhe District {湛河区}
Pingdingshan Prefecture-Level City {平顶山市}
Henan Province {河南省}
Pingdingshan Radio and TV Station, Economic Radio (Píngdǐngshān Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {平顶山广播电视台经济广播}
2055-1500
Language: Chinese.
//FM 105.8 MHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Qian'an County {乾安县}
Songyuan Prefecture-Level City {松原市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Mahu Village {马湖村}
Hengche Town {横车镇}
Qichun County {蕲春县}
Huanggang Prefecture-Level City {黄冈市}
Hubei Province {湖北省}
Hubei Radio and TV Station, Hubei Rural Service (Hubei Rénmín Guǎngbō Diàntái, Húběi Nóngcūn Guǎngbō) {湖北广播电视台湖北农村广播}
24h (off air Tues 0630-0855)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
Jun 2017
1143 kHz
1 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 245 {广西245台}
Wuliqiao {五里桥}
Qinnan District {钦南区}
Qinzhou Prefecture-Level City {钦州市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Status not recently confirmed and possibly now INACTIVE.
Language: Chinese.
1143 kHz
CHINA
Pengshang Village {蓬上村}
Jiangjishan Township {姜家山乡}
Kecheng District {柯城区}
Quzhou Prefecture-Level City {衢州市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio, Voice of China (CNR-1 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
Language: Chinese.
Operates local night time only.
Mar 2021
1143 kHz
10 kW
CHINA
Jianhe Neighbourhood {涧河街道}
Hubin District {湖滨区}
Sanmenxia Prefecture-Level City {三门峡市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Yangpu District {杨浦区}
Shanghai Municipality {上海市}
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / China Business Radio / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off air Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Nov 2011
Sep 2020
1143 kHz
25 kW
CHINA
Wenhua Neighbourhood {文化街道}
Liangyuan District {梁园区}
Shangqiu Prefecture-Level City {商丘市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Shangyu Village {赏余村}
Mashan Town {马山镇}
Yuecheng District {越城区}
Shaoxing Prefecture-Level City {绍兴市}
Zhejiang Province {浙江省}
Identity of network carried not yet confirmed.
Antenna height: 76 metres.
1143 kHz
5 kW
CHINA
Guangdong Transmitting Station 633 {广东633台}
Tangtou {塘头}
Shiyan Subdistrict {石岩街道}
Bao'an District {宝安区}
Shenzhen Subprovincial City {深圳市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, Zhujiang Economic Broadcasting Station (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Zhūjiāng Jīngjì Guǎngbō Diàntái) {广东广播电视台珠江经济广播电台}
24h
Status not yet confirmed.
Language: Cantonese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 7606 {新疆7606台}
Shihezi Subprefecture-Level City {石河子市} [Shixenze] {شىخەنزە شەھىرى}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Xinjiang Radio and TV Station, Chinese Service (Xīnjiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Qī Bā Sān Zōnghé Guǎngbō) {新疆广播电视台738综合广播}
2300-1800 (off air Tues/Thurs 0800-1100)
Language: Chinese.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Xiping Village {西坪村}
Yuanyang Township {鸳鸯乡}
Maojian District {茅箭区}
Shiyan Prefecture-Level City {十堰市}
Hubei Province {湖北省}
Hubei Radio and TV Station, Life Channel (Húběi Guǎngbō Diànshì Tái, Shēnghuó Píndào) {湖北广播电视台生活频道}
24h
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Ningjiang District {宁江区}
Songyuan Prefecture-Level City {松原市}
Jilin Province {吉林省}
Songyuan Radio and TV Station, Traffic and Literary Radio (Sōngyuán Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Wényì Guǎngbō) {松原广播电视台交通文艺广播}
2100-1501
Status not recently confirmed.
//FM 100.0 MHz.
Language: Chinese.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Chadao Village {岔道村}
Kaiping Town {开平镇}
Kaiping District {开平区}
Tangshan Prefecture-Level City {唐山市}
Hebei Province {河北省}
Tangshan Radio and TV Station, Traffic and Literary Service (Tángshān Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Wényì Guǎngbō) {唐山广播电视台交通文艺广播}
2135-1505
Language: Chinese.
//FM 102.0 MHz.
Also listed carrying Hebei Radio and TV Station Traffic and Music Service.
Sep 2007
1143 kHz
1 kW
CHINA
Taonan County {洮南市}
Baicheng Prefecture-Level City {白城市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 2072 {新疆2072台}
Tashkurgan Tajik Autonomous County {تاشقۇرغان تاجیك ئاپتونوم ناھىيىسى} [Taxkorgan, Tashiku'ergan Tajike Zizhixian] {塔什库尔干塔吉克自治县}
Kashgar Prefecture {قەشقەر ۋىلايىتى} [Kashi Diqu] {喀什地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔自治区}
Xinjiang Radio and TV Station, Kazakh Service (Xīnjiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Hāsàkèyǔ Guǎngbō) {新疆广播电视台哈萨克语广播}
2300-1800 (off air Tues/Thurs 0800-1100)
Language: Kazakh.
1143 kHz
1-10 kW
CHINA
Qincheng District {秦城区}
Tianshui Prefecture-Level City {天水市}
Gansu Province {甘肃省}
Tianshui Radio and TV Station, News and General Service (Tiānshuǐ Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {天水广播电视台新闻综合广播}
2220-1600
Language: Chinese.
//FM 98.2 MHz.
Antenna height: 76 metres.
Relays CNR-1: 0630-0700, 1100-1130. Relays Gansu Media Group: 2300-2320.
Sep 2009
1143 kHz
CHINA
Changliu Village {长流村}
Huantong Township {环通乡}
Dongchang District {东昌区}
Tonghua Prefecture-Level City {通化市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Music Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Yīnyuè Guǎngbō) {吉林广播电视台音乐广播}
24h (off air Tues 1500-1800)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Kaitong Town {开通镇}
Tongyu County {通榆县}
Baicheng Prefecture-Level City {白城市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Anshan Village {安山村}
Tumen City {图们市} [Domun] {도문시}
Yanbian Korean Autonomous Prefecture {연변조선족자치주} Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou] {延边朝鲜族自治州}
Jilin Province {吉林省}
Tumen Radio and TV Station (Túmén Guǎngbō Diànshì Tái) {图们广播电视台}
2155-1500
Languages: Chinese, Korean.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Bayi Village {巴邑村}
Gushi Town {固市镇}
Linwei District {临渭区}
Weinan Prefecture-Level City {渭南市}
Shaanxi Province {陕西省}
Shaanxi Radio and TV Station, Music Service (Shǎnxī Guǎngbō Diànshì Tái, Yīnyuè Guǎngbō) {陕西广播电视台音乐广播}
24h
Language: Chinese.
"Experimental" (i.e. jamming) transmitter.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Dongxing Neighbourhood {东兴街道}
Dieshan District {蝶山区}
Wuzhou Prefecture-Level City {梧州市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Xingping City {兴平市}
Xianyang Prefecture-Level City {咸阳市}
Shaanxi Province {陕西省}
Shaanxi Radio and TV Station, Shaanxi News Radio (Shǎnxī Guǎngbō Diànshì Tái, Shǎnxī Xīnwén Guǎngbō) {陕西广播电视台陕西新闻广播}
24h (off air Tues 0600-0950)
Language: Chinese.
"Experimental" (i.e. jamming) station.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 560 {青海560台}
Chaoyang Neighbourhood {朝阳街道}
Chengbei District {城北区}
Xining Prefecture-Level City {西宁市}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Economic Service (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Pínlǜ) {青海广播电视台经济频率}
2255-1600 (off air Tues 0600-0855)
Language: Chinese.
//FM 107.5 MHz.
Sep 2009
1143 kHz
10 kW
CHINA
Shihe District {浉河区}
Xinyang Prefecture-Level City {信阳}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Qianying Village {前营村}
Xinxing Town {新兴镇}
Tinghu District {亭湖区}
Yancheng Prefecture-Level City {盐城市}
Jiangsu Province {江苏省}
Jiangsu Broadcasting Corporation, Literary Service (Jiāngsū Guǎngbō Diànshì Zǒng Tái, Wényì Guǎngbō) {江苏省广播电视总台文艺广播}
2100-1600
Status not recently confirmed.
Language: Chinese.
Antenna height: 100 metres.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Tumen Village {土门村}
Tumen Town {土门镇}
Yiling District {夷陵区}
Yichang Prefecture-Level City {宜昌市}
Hubei Province {湖北省}
Hubei Radio and TV Station, Classical Music Channel (Húběi Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngdiǎn Yīnyuè Píndào) {湖北广播电视台经典音乐频道}
2000-1800
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
Will move to new site at Tumen Cun {土门村}.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Yichun District {伊春区}
Yichun Prefecture-Level City {伊春市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
Heilongjiang Radio and TV Station, Rural Service (Hēilóngjiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Xiāngcūn Guǎngbō) {黑龙江广播电视台乡村广播}
24h
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 314 {辽宁314台}
Xishi District {西市区}
Yingkou Prefecture-Level City {营口市}
Liaoning Province {辽宁省}
Yingkou Radio and TV Station, Traffic and Literary Radio (Yíngkǒu Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Wényì Guǎngbō) {营口广播电视台交通文艺广播}
2130-1600
Language: Chinese.
//FM 95.1 MHz.
1143 kHz
10 kW
CHINA
Eyu Village {峨峪村}
Lucun Town {鲁村镇}
Yiyuan County {沂源}
Zibo Prefecture-Level City {淄博市}
Shandong Province {山东省}
Zibo Radio and TV Station, General Radio (Zībó Guǎngbō Diànshì Tái, Zōnghé Guǎngbō) {淄博广播电视台电台综合广播}
2150-1700
Language: Chinese.
//FM 89.0 MHz.
Feb 2021
1143 kHz
1 kW
CHINA
Lupu Town {芦浦镇}
Yuhuan County {玉环县}
Taizhou Prefecture-Level City {台州市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
May 2013
Aug 2020
1143 kHz
1 kW
CHINA
Yuyang District {榆阳区}
Yulin Prefecture-Level City {榆林市}
Shaanxi Province {陕西省}
Yulin Radio and TV Station, News and General Radio (Yúlín Guǎngbō Diànshì Tái Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {榆林广播电视台新闻综合广播}
Language: Chinese.
//FM 99.4 MHz.
Antenna height: 76 metres.
1143 kHz
CHINA
Bajiazi Village {八家子村}
Huancheng Township {环城乡}
Yushu City {榆树市}
Changchun Subprovincial City {长春市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Economic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h (off air Tues 1500-1750)
Language: Chinese.
Also listed on 1575 kHz.
1143 kHz
100 kW
CHINA
Longhu Town {龙湖镇}
Xinzheng City {新郑市}
Zhengzhou Prefecture-Level City {郑州市}
Henan Province {河南省}
Henan Radio and TV Station, Play Service (Hénán Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō) {河南广播电视台戏曲广播}
2030-1700
Language: Chinese.
Antenna height: 135 metres.
Antenna shared with 900 kHz.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Chikan District {赤坎区}
Zhanjiang Prefecture-Level City {湛江市}
Guangdong Province {广东省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Status not recently confirmed.
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Mediumwave Station 6945 {6945中波台}
Zihui Village {紫微村}
Shuangqiao Town {双桥镇}
Dinghai District {定海区}
Zhoushan Prefecture-Level City {舟山市}
Zhejiang Province {浙江省}
Zhejiang People's Broadcasting Station, Voice of Zhejiang (Zhèjiāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhèjiāng zhī Shēng) {浙江人民广播电台浙江之声}
1950-1805
Language: Chinese.
1143 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 538 {四川538台}
Dazhasi Town {达扎寺镇}
Zoigê County {མཛོད་དགེ་} [Ruo'ergai] {若尔盖县}
Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture {རྔ་བ་བོད་རིགས་དང་ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou] {阿坝藏族羌族自治州}
Sichuan Province {四川省}
Ngawa Radio and TV Station, Tibetan General Service (Ābà Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {阿坝广播电视台藏语广播}
Language: Tibetan (Amdo).
1143 kHz
20 kW
Khedshi {खेडशी}
Ratnagiri {रत्नागिरी}
Maharashtra {महाराष्ट्र}
All India Radio Ratnagiri (AIR Ratnagiri / Akashvani Ratnagiri) {आकाशवाणी}
0025-0430 (Sun -0500), 0730-0930, 1200-1741
Languages: English, Hindi, Marathi.
Transmitter: Harris.
Feb 2000
Nov 2022
1143 kHz
20 kW
Madina {मदीना}
Kalanaur {कलानौर}
Rohtak District {रोहतक जिला}
Haryana {हरयाणा}
All India Radio Rohtak (AIR Rohtak / Akashvani Rohtak) {आकाशवाणी}
0025-0435, 0700-0930, 1130-1740
Languages: English, Haryanvi, Hindi.
Transmitter: Harris DX-20.
Jul 2003
Nov 2022
1143 kHz
50 kW
IRAN
Yasuj {ياسوج}
Kohgiluyeh and Boyerahmad Province [Kohkiluyeh va Boyer Ahmadi] {استان کهگیلویه و بویراحمد}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB / Radio Iran) {رادیو ایران}
24h
Language: Farsi.
Sep 2019
Aug 2020
1143 kHz
20 kW
JAPAN
Tonomoto {塔ノ木}
Tai {田井}
Kumiyama-cho {久御山町}
Kuse-gun {久世郡}
Kyoto Prefecture {京都府}
Kyoto Broadcasting System Co. Ltd. (KBS / JOBR) {京都放送}
24h (off air Sun 1600-2000)
Language: Japanese.
Mar 2021
1143 kHz
100 kW
KOREA (SOUTH)
Hyeoncheon-dong {현천동}
Deogyang-gu {덕양구}
Goyang City {고양시}
Gyeonggi Province {경기도}
Radio Free Korea (RFK) {자유코리아방송}
0250-0100
Language: Korean.
Relays KBS Cool FM at times.
New station in operation from mid-2014.
Nov 2020
1143 kHz
10 kW
NEPAL
Gauridanda
Gauribas {गौरीबास}
Bardibas {बर्दिवास}
Mahottari District {महोत्तरी जिल्ला}
Janakpur Zone {जनकपुर अञ्चल}
Eastern Development Region {पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र}
Radio Nepal {रेडियो नेपाल}
2315-1715
Languages: Nepalese, exc. Bhojpuri (1205-1210), English (0215-0230, 0815-0830, 1415-1430), Magahi (1025-1030), Maithili (1215-1230) Sanskrit (0010-0015), Sherpa (1020-1025), Tamang (1120-1125), Urdu (1210-1215).
Antenna height: 60 metres.
Sep 2010
Dec 2021
1143 kHz
2.5 kW
NEW ZEALAND
Eureka
Hamilton
Waikato Region
Radio New Zealand (RNZ), National Radio
24h
Language: English.
Antenna height: 98 metres.
Transmitter: Nautel.
Apr 2024
1143 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Bacolod City
Negros Occidental Province
DYAF-AM / Catholic Bishops Conference of the Philippines / Catholic Media Network (CMN) "Radyo Totoo"
Mon-Fri 2000-0800v, Sat 2200-0400v
Languages: English, Hiligaynon, Tagalog.
Transmitter: Nautel.
Mar 2014
Feb 2022
1143 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Sefton Village
Barangay Divisoria
Santiago City
Isabela Province
Luzon
DZMR-AM / Far East Broadcasting Company (FEBC) "Missions Radio"
Daily 2130-0100, Mon-Fri 0900-1200
Languages: Ibanag, Ilocano, Itawis, Kalanguya.
Transmitter: Nautel XR-12.
1143 kHz
100 kW
TAIWAN
Jiangmei Rural Village [Chiang-mei Ts'un] {講美村}
Baisha Rural Township {白沙鄉} [Pai-sha, Paisha]
Penghu County [P'eng-hu, Pescadores] {澎湖縣}
Taiwan Area Fisheries Broadcasting Station (Táiwān Qū Yúyè Guǎngbō Diàntái / BEL3) {臺灣區漁業廣播電臺}
24h
Languages: Chinese (Mandarin)/Taiwanese, exc. English/Indonesian 1520-1600, Indonesian Sun-Thurs 1920-2000, Sat/Sun 0620-0700; Tagalog Sat/Sun 0720-0800; Vietnamese Sun-Thurs 2120-2200.
Operated by Fisheries Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan.
Dec 2020
Apr 2021
1143 kHz
150 kW
TAJIKSTAN
Yangiyul [Yangiyo‘l] {Янги-Юль}
Dushanbe {Душанбе}
Ovozi Tojik / Voice of Tajik (External Service)
0200-1800
Languages: Arabic (1200-1300), Dari (0600-0800), English (1300-1400), Farsi (0400-0600, 1600-1800), Hindi (1100-1200), Russian (0800-1200), Tajik (0200-0400, 1400-1600), Uzbek (1000-1100).
1147 kHz     (261.37 metres) Top
1147 kHz
CHINA
Shanyang District {山阳区}
Jiaozuo Prefecture-Level City {焦作市}
Henan Province {河南省}
Jiaozuo Radio and TV Station, Jiaozuo Economic Broadcasting Station (Jiāozuò Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāozuò Jīngjì Guǎngbō) {焦作广播电视台焦作经济广播}
Status not recently confirmed and possibly now INACTIVE.
Inactive stations 1134-1149 kHz Top
*1134 kHz
1000 kW
CHINA
NRTA Transmitting Station 916 {国家新闻出版广电总局916台}
Golmud City {ན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར།} [Ge'ermu] {格尔木市}
Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture {མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Haixi Mengguzu Zangzu Zizhizhou] {海西蒙古族藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
INACTIVE.
Last confirmed active on 1134 kHz in Sep 2009. Now moved to 1098 kHz and carrying CNR Tibetan Service.
Transmitter: Harris DX-1200 operating at 1000 kW.
Sep 2010
*1134 kHz
10 kW
CHINA
Huazhou County {化州县}
Zhanjiang Prefecture-Level City {湛江市}
Guangdong Province {广东省}
Zhanjiang Radio and TV Station (Zhànjiāng Guǎngbō Diànshì Tái) {湛江广播电视台}
INACTIVE.
Replaced by FM 95.1 MHz.
Aug 2009
*1134 kHz
1000 kW
Mogra [Magra] {মগরা}
Chinsurah [Chinsura, Chuhura] {চূঁচূড়া/चिन्सुराह}
Hooghly District [Hugli] {হুগলী জেলা}
Kolkata Metropolitan Area {বৃহত্তর কলকাতা}
West Bengal {পশ্চিমবঙ্গ/पश्चिम बंगाल}
All India Radio (AIR / Akashvani / Special Bangla Service) {आकाशवाणी}
INACTIVE.
Last confirmed active in Feb 2016, and from Aug 2016 using 594 kHz (and 603 kHz DRM) only
The transmitter previously used 594 kHz during local mornings and daytime.
Language: Bengali.
Transmitter: Thomson S7HP.
Noted Mar 2000 occasionally drifting down as far as 1122 kHz.
Noted Sep 2000 with severe audio/modulation problems.
See 1144 kHz for details of former DRM service.
Feb 2016
*1134 kHz
25 kW
INDONESIA
Sungai Tabuk District {Kecamatan Sungai Tabuk}
Banjar Regency {Kota Banjarmasin}
Banjarmasin area
South Kalimantan Province {Propinsi Kalimantan Selatan}
Radio Republik Indonesia (RRI Banjarmasin Pro-4)
INACTIVE.
Last confirmed active in Mar 2013.
//FM 87.7 MHz.
Mar 2013
*1134 kHz
INDONESIA
Ciomas District {Kecamatan Ciomas}
Bogor Regency {Kabupaten Bogor}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Kauman
INACTIVE.
Last confirmed active in Dec 2004.
Nov 2021
*1134 kHz
INDONESIA
Delanggu District {Kecamatan Delanggu}
Klaten Regency {Kabupaten Klaten}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
Radio Suara Delanggu Bersinar (Radio Swadesi)
INACTIVE.
Moved to 1143 kHz. Last confirmed active on 1134 kHz in Apr 2006.
Ex-1131v and 1152 kHz.
Jun 2011
*1134 kHz
INDONESIA
Ponorogo Regency {Kabupaten Ponorogo}
East Java Province {Propinsi Jawa Timur}
Radio Duta Nusantara Suara Ponorogo
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 92.1 MHz. Last confirmed active on 1134 kHz in Feb 2005.
Feb 2005
*1134 kHz
10 kW
IRAN
Pish Ghale {پيش قلعه}
Bojnurd area {بجنورد}
North Khorasan Province [Khorasan-e Shomali] {استان خراسان شمالی}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, Radio Iran) {رادیو ایران}
INACTIVE.
Moved to 558 kHz.
Transmitter: MWJD12.
*1134 kHz
50 kW
IRAN
Kaleybar [Kalibar] {کلیبر}
East Azerbayjan Province [Azerbayjan-e Sharqi] {استان آذربایجان شرقی}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, Regional service "Radio Tabriz" {رادیو تبریز})
INACTIVE.
Moved to 873 kHz. Last confirmed active on 1134 kHz in Aug 2020.
Languages: Azeri, Farsi.
Relays Tabriz 1026 kHz.
Jun 2011
Aug 2020
*1134 kHz
2 kW
NEW ZEALAND
Queenstown
Otago Region
Radio New Zealand (RNZ), National Radio
INACTIVE.
Closed down in Apr 2019.
Antenna height: 41 metres.
Transmitter: Nautel.
Feb 2016
*1134 kHz
PHILIPPINES
Basilan Province
DXOS-AM / Public Affairs Service, Armed Forces of the Philippines
INACTIVE.
Last confirmed active in May 2000.
Ex-981 kHz.
May 2000
*1134 kHz
7 kW
RUSSIA
Khabarovsk {Хабаровск}
Khabarovsk Krai {Хабаровский край}
Yumor FM {ЮМОР FM}
INACTIVE.
*1134 kHz
25-30 kW
RUSSIA
Kovylkino {Ковылкино}
Republic of Mordovia {Республика Мордовия}
VGTRK Radio Mayak {Радио Маяк} (RV-1322)
INACTIVE.
Antenna height: 35 metres.
*1134 kHz
20 kW
RUSSIA
Kurkino District {Район Куркино}
Moscow {Москва}
Radio Teos {Радио Теос}
INACTIVE.
Antenna height: 60 metres.
*1134 kHz
75 kW
RUSSIA
Murmansk {Шведчики}
Murmansk Oblast {Мурманская область}
VGTRK Radio Mayak {Радио Маяк} (RV-798)
INACTIVE.
Antenna height: 55 metres.
*1134 kHz
5 kW
RUSSIA
Salsk {Сальск}
Rostov Oblast {Ростовская область}
VGTRK Radio Rossii {Радио России}
INACTIVE.
Carried regional programming "GTRK Don-TR" at times.
Antenna height: 71 metres.
*1134 kHz
7 kW
RUSSIA
Shvedchiki {Шведчики}
Bryansk Oblast {Брянская область}
VGTRK Radio Mayak {Радио Маяк} (RV-603)
INACTIVE.
Antenna height: 130 metres.
*1134 kHz
5 kW
RUSSIA
Veshenskaya {Вешенская}
Rostov Oblast {Ростовская область}
VGTRK Radio Rossii {Радио России}
INACTIVE.
Carried regional programming "GTRK Don-TR" at times.
Antenna height: 71 metres.
*1134 kHz
5 kW
RUSSIA
Volgodonsk {Волгодонск}
Rostov Oblast {Ростовская область}
VGTRK Radio Rossii {Радио России}
INACTIVE.
Carried regional programming "GTRK Don-TR" at times.
Antenna height: 90 metres.
*1134 kHz
10 kW
Lampang - Chiang Mai Road {ถ.ลำปาง-เชียงใหม่}
Tambon Pong Saen Thong {ต.ปงแสนทอง}
Mueang Lampang District {อ.เมืองลำปาง}
Lampang Province {จ.ลำปาง}
Sor. Wor. Thor. {สวท.} -- Sathani Witthayu Krachaisiang Haeng Prathet Thai (Radio Thailand, Government Public Relations Department) {สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท กรมประชาสัมพันธ์}
INACTIVE.
Reportedly closed down, early Apr 2021. Last confirmed active in Jan 2014.
Language: Thai.
FM: 97.0 MHz.
Transmitter: Harris DX-10.
Antenna height: 60 metres.
Jan 2014
*1135 kHz
INDONESIA
Indramayu Regency {Kabupaten Indramayu}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Ria Cindelaras (Radio Cindelaras / PM3BHQ)
INACTIVE.
Last confirmed active on mediumwave Jul 2002. Reportedly moved to FM.
Jul 2002
*1139v kHz
1 kW
PHILIPPINES
Barangay Calindangan
Dumaguete City
Negros Oriental Province
Central Visayas
DYRM-AM / Philippine Radio Corporation
INACTIVE.
Moved to 1134v kHz. Last confirmed active on 1139v kHz in Feb 2007.
Severe modulation and audio problem noted Apr 2001; allocated frequency is 1134 kHz.
Noted again Feb 2007 splattering 1143-1153 kHz.
Mar 2014
*1140 kHz
INDONESIA
Meulaboh City {Kota Meulaboh}
Aceh Province {Propinsi Aceh}
Radio Siaran Niaga dan Budaya Milanda (Radio Milanda / PM2CRT)
INACTIVE.
*1143 kHz
1 kW
CHINA
Xiying Village {西营村}
Panlong Town {蟠龙镇}
Jintai District {金台区}
Baoji Prefecture-Level City {宝鸡市}
Shaanxi Province {陕西省}
Shaanxi Radio and TV Station, Opera Service "Da Qin Zheng Sheng" (Shǎnxī Guǎngbō Diànshì Tái, Xìqǔ Guǎngbō "Dà Qín Zhèng Shēng") {陕西广播电视台戏曲广播 大秦正声}
INACTIVE.
Moved to 1557 kHz.
Language: Chinese.
Formerly carried Shaanxi News Radio until 31 May 2017.
*1143 kHz
10 kW
CHINA
Zhangzhuangzi Village {张庄子村}
Nanchentun Township {南陈屯乡}
Yunhe District {运河区}
Cangzhou Prefecture-Level City {沧州市}
Hebei Province {河北省}
Cangzhou Radio and TV Station, Life Service (Cāngzhōu Guǎngbō Diànshì Tái, Shēnghuó Guǎngbō) {沧州广播电视台生活广播}
INACTIVE.
Language: Chinese.
Dec 2020
*1143 kHz
10 kW
CHINA
Inner Mongolia Transmitting Station 610 {内蒙古610台}
Zaisheng Village {栽生村}
Taigemu Town {台阁牧镇}
Tumd Left Banner [Tumote Zuoqi] {土默特左旗}
Hohhot Prefecture-Level Municipality [Huhehaote] {呼和浩特市}
Nei Menggu Autonomous Region {内蒙古自治区} [Inner Mongolia]
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
INACTIVE.
Moved to 855 kHz.
Antenna height: 76 metres.
Sep 2007
*1143 kHz
1 kW
CHINA
Inner Mongolia Transmitting Station 585 {内蒙古585台}
Zhaijiagou Village {翟家沟村}
Malianqu Township {马莲渠乡}
Jining District {集宁区}
Ulanqab Prefecture-Level City {乌兰察布市}
Nei Menggu Autonomous Region {内蒙古自治区} [Inner Mongolia]
Nei Menggu Radio and TV Station, Mongolian News & General Service (Nèi Měnggǔ Guǎngbō Diànshì Tái, Měnggǔyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {内蒙古广播电视台蒙古语新闻综合广播}
INACTIVE.
Moved to 1458 kHz.
Antenna height: 76 metres.
Sep 2007
*1143 kHz
25 kW
CHINA
Baizhuang Village {柏庄村}
Baishabu Town {白沙埠镇}
Lanshan District {兰山区}
Linyi Prefecture-Level City {临沂市}
Shandong Province {山东省}
Linyi Radio and TV Station, Economic & Literary Radio (Línyí Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Wényì Guǎngbō) {临沂广播电台经济文艺广播}
INACTIVE.
Moved to 1557 kHz.
Language: Chinese.
//FM 93.2 MHz.
*1143 kHz
CHINA
Nanjing Sub-Provincial City {南京市}
Jiangsu Province {江苏省}
Nanjing Broadcasting System, Traffic Service (Nánjīng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jiāotōng Pínlǜ) {南京广播电视集团交通频率}
INACTIVE.
Last confirmed active in Aug 2007.
Jun 2017
*1143 kHz
1 kW
CHINA
Inner Mongolia Transmitting Station 735 {内蒙古735台}
Horqin District [Ke'erqin] {科尔沁区}
Tongliao Prefecture-Level City {通辽市}
Inner Mongolia Autonomous Region {内蒙古}
Nei Menggu Radio and TV Station, Chinese News and General Service (Nèi Měnggǔ Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {内蒙古广播电视台汉语新闻综合广播}
INACTIVE.
Moved to 675 kHz.
*1143 kHz
10 kW
CHINA
Inner Mongolia Transmitting Station 680 {内蒙古680台}
Xilinhot City [Xilinhaote] {锡林浩特市}
Xilingol League [Xilinguole Meng] {锡林郭勒盟}
Nei Menggu Autonomous Region {内蒙古自治区} [Inner Mongolia]
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
INACTIVE.
Moved to 549 kHz.
*1143 kHz
10 kW
CHINA
Damiao Village {大庙村}
Damiao Town {大庙镇}
Gulou District {鼓楼区}
Xuzhou Prefecture-Level City {徐州市}
Jiangsu Province {江苏省}
Xuzhou Radio and TV Station, Traffic Radio (Xúzhōu Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Guǎngbō) {徐州广播电视台交通广播}
INACTIVE.
Moved to 1170 kHz.
Language: Chinese.
//FM 103.3 MHz.
Antenna height: 120 metres.
Transmitter: TSD-10 (main and reserve).
*1143 kHz
1 kW
CHINA
Inner Mongolia Transmitting Station 785 {内蒙古785台}
Yakeshi City {牙克石市}
Hulunbuir Prefecture-Level City Hulunbei'er] {呼伦贝尔市}
Nei Menggu Autonomous Region {内蒙古自治区} [Inner Mongolia]
China National Radio (CNR-2 / Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
INACTIVE.
Moved to 855 kHz.
*1143 kHz
INDONESIA
Delanggu {Kecamatan Delanggu}
Klaten Regency {Kabupaten Klaten}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
Radio Suara Delanggu Bersinar (Radio Swadesi / PM4CPH)
INACTIVE.
Ex-1134 kHz.
Noted Apr 2017 on 1131v kHz.
Apr 2017
*1143 kHz
1000 kW
PHILIPPINES
Poro Point
Barangay Poro
San Fernando City
La Union Province
Luzon
DWVA-AM / Voice of America (VOA)
INACTIVE.
Replaced entirely by 1170 kHz, from 1 Jan 2005.
Mar 2014
*1143 kHz
75/150 kW
RUSSIA
Bolshakovo {Большаково}
Kaliningrad {Калининград}
Kaliningrad Oblast {Калининградская область}
VGTRK Radio Mayak / Voice of Russia {Радио Маяк / Голос России} (RV-373)
INACTIVE.
Carried Mayak 2200-1300 and Voice of Russia in Russian 1300-1800, 1900-2200, Polish 1800-1900.
Antenna height: 120 metres.
Oct 2010
*1143 kHz
100 kW
RUSSIA
Mekhzavod {Мехзавод}
Samara {Самара}
Samara Oblast {Самарская область}
VGTRK Radio Mayak {Радио Маяк}
INACTIVE.
*1143 kHz
7 kW
RUSSIA
Tayshet [Taishet] {Тайшет}
Irkutsk Oblast {Иркутская область}
VGTRK Radio Mayak {Радио Маяк} (RV-132)
INACTIVE.
Antenna height: 70 metres.
*1143 kHz
10 kW
Phetchakasem Road {ถ.เพชรเกษม}
Bang Phai Subdistrict {แขวงบางไผ่}
Bang Khae District {เขตบางแค}
Bangkok {กรุงเทพฯ}
Or. So. Mor. Thor. {อ.ส.ม.ท.} -- Ongkan Suesan Muanchon Haeng Prathet Thai (Mass Communications Organisation of Thailand, MCOT, "Modern Radio") {องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย}
INACTIVE.
Closed down from 1 Mar 2021. Last confirmed active in Feb 2020.
Language: Thai.
FM: 95.0, 96.5, 97.5, 99.0, 100.5, 105.5 & 107.0 MHz.
Antenna height: 113 metres.
Feb 2020
*1144 kHz
Mogra [Magra] {মগরা}
Chinsurah [Chinsura, Chuhura] {চূঁচূড়া/चिन्सुराह}
Hooghly District [Hugli] {হুগলী জেলা}
Kolkata Metropolitan Area {বৃহত্তর কলকাতা}
West Bengal {পশ্চিমবঙ্গ/पश्चिम बंगाल}
All India Radio (AIR / Akashvani / Special Bangla Service) {आकाशवाणी}
INACTIVE.
Language: Bengali.
Transmitter: Thomson S7HP.
Noted Mar 2000 occasionally drifting down as far as 1122 kHz.
Noted Sep 2000 with severe audio/modulation problems.
Now uses 594 kHz AM and 603 kHz DRM for all transmissions .
DRM service. See 1134 kHz for details of AM service.
*1144v kHz
0.25 kW
INDONESIA
Malang City {Kota Malang}
East Java Province {Propinsi Jawa Timur}
Radio Parawisata Senaputra (Radio Senaputra)
INACTIVE.
Radio Senaputra moved to FM 88.3 MHz. Last confirmed active on mediumwave in Apr 2006.
Nov 2018
*1145 kHz
INDONESIA
Sabang City {Kota Sabang}
Aceh Province {Propinsi Aceh}
Radio Daerah Perdajaya Bebas Sabang
INACTIVE.
Apparently now INACTIVE or moved to FM.